is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten in de kennis der grondstoffen, in het vakteekenen en in de kostenberekening. En niet minder zwakke punten zijn boekhouden en administratie. Al die vakken mogen dus zeer zeker niet in een patroonsleergang ontbreken.

Een bezwaar dat zich dan ook dikwijls doet gevoelen, is dat zoodoende een patroonsleergang veel tijd neemt. En daar zij, die aan zulk een leergang deelnemen, óf reeds zelfstandig gevestigd zijn, óf in een betrekking zijn, uit welke zij niet langen tijd gemist kunnen worden, zoo is dit bezwaar waarlijk niet licht te tellen. Zelfs door het geven van tegemoetkomingen is hierin niet altijd te voorzien.

Dit heeft er toe gebracht om in vele vakken ook kortere leergangen te geven, gedachtig aan het spreekwoord : beter een half ei dan een leegen dop. In dergelijke korte cursussen, welke twee tot vier weken duren — soms nog korter zijn — en die men Teükurse noemt (gedeeltelijke cursussen), worden dan maar bepaalde onderdeelen van het vak onderwezen : zoo bijv : in het schoenmakersvak het maatnemen, patroonteekenen, uitsnijden, leesten maken en onderwerk maken. In een anderen gedeeltelijken cursus wordt het „opperen" geleerd.

Men kan dan bijv. het eene jaar den eenen gedeeltelijken cursus volgen, een ander jaar den tweeden cursus, of wel alleen dien kiezen, waaraan men meer bepaald behoefte heeft. Tot deze „gedeeltelijke" cursussen worden echter alleen de reeds zelfstandig arbeidende nijveren, de patroons toegelaten. Wie nog „gezel" is, kan slechts den volledigen cursus mede maken. Zoodoende wordt wel niet voorkomen dat al te lichtvaardig een gezel zich als patroon nederzet, doch in alle geval wordt zulks niet in de hand gewerkt, wat daarentegen licht het gevolg zoude zijn indien gezellen tot dergelijke gedeeltelijke cursussen werden toegelaten.

Patroonsleergangen voor schoorsteenvegers, hoefsmeden, zadelmakers, behangers en boekbinders zijn ontworpen, en wachten nog slechts op de aangevraagde subsidies. Ook worden nog twee patroonsleergangen gegeven