Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gedurende twee en een halve week werden twaalf uren les gegeven in het handteekenen aan eiken cursus. De oefeningen bestonden uit het teekenen van de lijn in verschillende vormen en richtingen. Wandplaten werden niet gebruikt, maar met een witten draad werden rechte lijnen en rechtlijnige figuren, veerkrachtige kromme lijnen en kromlijnige figuren op het zwarte bord ontworpen en daarna met wit krijt en gestrekten arm op het zwarte bord met één hand vrij getrokken. Enkele dezer ontwerpen werden uit potlood op papier geteekend, zwart-bord-teekeningen waren vooroefeningen voor het teekenen met potlood op papier.

„Alle teekeningen werden op groote schaal uitgevoerd. Door deze wijze van werken werd het mogelijk, dat in dien betrekkelijk korten tijd veel oefeningen gemaakt konden worden tot ontwikkeling van arm en hand, en is mij gebleken dat het onderwijs aan volwassenen met aanleg, in een oefeningstijd van 12 uren vruchten kan afwerpen."

De Heer W. Steffelaar, leeraar M. O. boekhouden, toenmaals boekhouder aan de gemeentelijke gasfabriek te Zutphen, schrijft:

„De getoonde ambitie kan onvoorwaardelijk groot genoemd worden ; hierdoor zijn goede vruchten van den cursus te verwachten, te meer daar allen zich overtuigd toonden van het belang eener goede boekhouding.

„Behalve het praktische boekhouden naar de enkele methode, werd door mij eenige theorie onderwezen betreflende zaken, welke door een ieder, die een bedrijf uitoefent, dient gekend te worden, o. a. berekening van rente en rekening-courant, prolongatie, hypotheek, wissels, kwitantie- en wisselzegel, eenige bepalingen uit het wetboek van koophandel enz.

„Tot meerderen waarborg voor de blijvende vruchten van het gegeven onderwijs, heb ik de leerlingen medegedeeld, dat wanneer zij moeielijkheden mochten ondervinden bij de geheel zelfstandige toepassing van het geleerde,zij zich zonder schroom om voorlichting tot mij kunnen wenden.'v

Sluiten