Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De patroonsleergang in den aanleg van huisleidingen voor schel en telefoon, te Zutphen, werd gehouden in Juni en Juli dezes jaars, en duurde tien dagen.

Aangezien de leeraar in de praktische oefeningen, de Heer P. Boer te Delft, niet een geheele week uit zijn zaak konde gaan, en ook de cursisten zelf bezwaarlijk zoo lang van hun ,,winkel" konden wegblijven, werd het tiental dagen over drie weken verdeeld : drie in de eerste en in de laatste week, vier in de middelste, (steeds de laatste dagen der week.)

Op dit tiental dagen werd 59 uren gewijd aan de praktijk, 6 uren aan natuurkunde en 10 uren aan boekhouden en administratie.

Ook nu werd geheel op dezelfde wijze als bij den patroonsleergang voor het kleermakersbedrijf door advertenties, door artikelen in vakbladen en plaatselijke bladen, door circulaires aan burgemeesters, waarbij aan te plakken of rond te zenden programma's waren gevoegd, de aandacht van belanghebbenden op den leergang gevestigd. Wederom met een gunstige uitkomst. Xiet minder dan 22 personen meldden zich aan. Van dezen werden na onderzoek tot den leergang toegelaten elf personen : 1 uit Borculo, 1 uit Doesburg, 1 uit Groenlo, 1 uit lïuurlo,

1 uit de Steeg, 1 uit Vorden, 2 uit Warnsveld, 3 uit Zutphen. Het waren mannen van zeer uiteenloopenden werkkring, gelijk te verwachten was, daar vooral op de kleinere plaatsen de aanleg van electrische leidingen door een ieder geschiedt, die hamer en nijptang hanteert. Vier smeden,

2 timmerlieden, 1 koperslager, 1 loodgieter, 1 horlogemaker, 1 instrumentmaker en 1 lijnwerker bevonden zich onder de cursisten.

Dat ook het met dezen cursus beoogde doel bereikt werd, mogen de volgende uittreksels leeren :

De leider, de heer X. van der Hoef schrijft: „Memand van de leeraren had nog ooit een dergelijken korten

Sluiten