Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten einde den deelnemers het verlaten hunner zaken zoo gemakkelijk mogelijk te maken, werd besloten slechts op 4 dagen der week, telkens van Dinsdag tot Vrijdag, de lessen te geven, en zulks gedurende 6 weken, door welke regeling de deelnemers dus steeds den Maandag en Zaterdag voor hun eigen zaak beschikbaar zouden houden. Verder werd aangenomen, den leergang te verdeelen in twee af deelingen, ieder op zich zelf een eenigszins afgerond geheel vormende, en de deelnemers, die tegen een termijn van 24 dagen bezwaar zouden hebben, vrij te laten van dezen cursus alleen de eerste afdeeling te volgen, met bevoegdheid om in een eventueel later te geven leergang de tweede afdeeling mee te maken.

Van deze beide maatregelen, genomen om het bezoek aan den leergang minder bezwaarlijk te maken, bleek de ■eerste — het vrij houden van 2 dagen per week — reeds zoo zeer aan de behoefte te voldoen, dat van de tweede — de bevoegdheid tot het volgen van slechts één afdeeling — door geen enkelen deelnemer behoefde te worden gebruik gemaakt. Wij meenen dus op eerstbedoelde regeling de bijzondere aandacht te moeten vestigen en haar te mogen beschouwen als een zeer gelukkige oplossing van één der vele moeielijklieden, welke bij de practische uitwerking dezer zaak waren te overwinnen.

Onder die moeielijke punten behoorde ook het vinden van geschikte leerkrachten. Leermeesters met eenige ondervinding van dit geheel nieuwe soort van onderwijs waren uit den aard der zaak niet aan te wijzen. Voor de technische vakken kwam daarbij nog de moeielijkheid, dat het onderwijs een groot deel van den dag in beslag zou nemen, zoodat de vraag gewettigd was, of men wel een vakman zou kunnen vinden, die de eischen van zijn eigen zaak daarmede in overeenstemming zou weten te brengen.

Met het oog op deze moeielijkheden mocht het Bestuur zich gelukkig prijzen, toen het den heer J. W. Bierens, een bekend schoenmakerspatroon en iemand met een zeer goeden naam op het gebied der leerlingenopleiding,

Sluiten