is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereid vond zich met de lessen in maatnemen, leesten maken, patronen maken, uitsnijden, materialenkennis en kostenberekening, dus met een belangrijk deel van den geheelen cursus, te belasten. Yoor opperen en onderwerk maken werd eveneens de medewerking van kundige vaklieden verkregen, terwijl ook voor de theoretische vakken zich alleszins bekwame leerkrachten, ten deele zelfs geheel belangeloos, beschikbaar stelden. Van deze laatsten noemen wij de heeren Dk. J. A. van den Broecice voor anatomie van den voet, Mr. J. A. van Hamel voor wetskennis en W. Buch en A. van de Wiel, voor kennis van het Vereenigingsleven, die allen op deze wijze van hun belangstelling in dit nieuwe soort van onderwijs deden blijken.

Bij de verdere voorbereiding kon in vele opzichten het door Zutphen gegeven voorbeeld worden gevolgd.

De deelneming werd opengesteld voor in de provincie Noord-Holland gevestigde patroons of gezellen, die zich binnenkort als patroon zouden vestigen, mits niet jonger dan 23 en niet ouder dan 48 jaar. Het leergeld werd vastgesteld op ƒ 12.— voor den geheelen leergang, waarvan f 8- te voldoen bij den aanvang van de eerste en ƒ 4.— bij den aanvang van de tweede afdeeling. Aangezien de deelnemers voornamelijk uit de kleine patroons zouden voortkomen, moest, evenals in Zutphen, de mogelijkheid worden geopend, minvermogenden naar gelang van omstandigheden geheel of gedeeltelijk van betaling vrij te stellen, en hun, zoo daartoe voldoende redenen zouden worden gevonden, een tegemoetkoming te verstrekken in de reiskosten naar en van Amsterdam en in de kosten van het verblijf aldaar. erder werd bepaald, dat in zeer bijzondere gevallen een vergoeding voor verzuim zou worden gegeven, ook aan in Amsterdam gevestigden.

Ten einde de belanghebbenden van de zaak in kennis te brengen, werd aan de beide schoenmakersvakbladen en aan de voornaamste te Amsterdam verschijnende dagbladen een artikeltje ter opname gezonden, waarin doel en \ oorwaarden van den leergang werden uiteengezet.