Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xa afloop van de leergangen werden door de verschillende leeraren rapporten omtrent het door hen gegeven onderwijs aan het Bestuur uitgebracht. Eenige uittreksels uit deze verslagen kunnen een indruk geven van het onderwijs en van de daarmede bereikte resultaten.

Zoo schrijft de heer J. W. Bierens :

„"V an de door mij gegeven vakken werden in het bijzonder de vakken maatnemen, leesten maken, patronen maken en uitsnijden door de deelnemers met zeer veel belangstelling gevolgd. Vooral leesten en patronen maken zijn wel het meest besproken en gewaardeerd; zij zijn dan ook van het grootste belang voor den schoenmaker en tevens het moeilijkst. Vragen en besprekingen over deze vakken bleven niet uit en duurden voort tot den laatsten dag van den leergang."

De heer Pir. J. Mullens, machinestikker, schrijft: „Beeds bij de eerste les bevond ik, dat alle deelnemers het onderwijs met grooten lust en ijver volgden, hetgeen bij iedere volgende les steeds toenam. De leerlingen hadden zeer veel belangstelling in dit werk en erkenden zelf, datjuist dit onderdeel van het vak hun het meest ontbrak. Zij zouden zoo gaarne dit werk zelf kunnen verrichten, maar de tijd was kort en juist voor deze afdeeling hadden zij het meeste noodig. Dit begrijpende, ben ik hen dan ook met mijn beste krachten voorgegaan, zoowel theoretisch als practisch, en moet ik erkennen, dat in aanmerkinggenomen de tijd, die hiervoor beschikbaar was gesteld, de

uitkomsten als zeer voldoende mogen worden beschouwd."

De heer A. A. Tekelenburg, leeraar M. O. teekenen, deelt o. a. het volgende mede :

„Het was een goede gedachte aan het teekenen als leervak een plaats op den lesrooster in te ruimen. Immers ook de schoenmaker mag niet ongevoelig zijn voor de schoonheid van lijnen en lijntegenstellingen, want ook schoenwerk kan door een smaakvolle belijning der onderdeden en door een aesthetische toepassing van stikwerk een aangenamen indruk teweegbrengen.

De zaak, waarom het bij dezen cursus ging, was niet

Sluiten