Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben doen gaan. Het benieuwt mij, welken indruk de leerlingen hebben meegenomen ; in elk geval was hun belangstelling en deelneming groot en waren 't voor hen blijkbaar uren, die zij waardeerden."

De heer J. D. Brand, leeraar in het boekhouden, schrijft:

,,In den beperkten tijd, die voor dezen geheelen leergang beschikbaar was, kon het onderricht in het boekhouden slechts worden bepaald tot het opstellen in hoofdtrekken van een enkelvoudig gevoerde administratie. Daar het houden van een systematisch ingerichte administratie den deelnemers vreemd was, bleek het herhaaldelijk noodig de behandelde stof te repeteeren ten einde eenige zekerheid te verkrijgen, dat de deelnemers, in hunne werkzaamheden teruggekeerd, het behandelde met vrucht in hun eigen zaak zouden kunnen toepassen.

Het meerendeel der leerlingen bleek voldoende ontwikkeling te hebben om de lessen met vrucht te volgen, getuige het bevredigend schriftelijk werk, dat geleverd werd. Een uitgebreide opgave, den deelnemers na afloop van den cursus ter uitwerking mede naar huis gegeven, werd door de meesten, bevredigend opgelost, ingezonden."

Bovenstaande uittreksels leveren wel het bewijs, dat door de verschillende leeraren met voldoening op de bereikte resultaten mag worden teruggezien. Dat ook bij de leerlingen het onderwijs in goede aarde is gevallen, moge blijken uit de volgende aanhalingen uit brieven, na afloop van de leergangen door het bestuur van enkele leerlingen ontvangen :

A. Deelnemer aan den lsten patroonsleergang.

„Na de lessen van den leergang te hebben genoten, ben ik bij mijn vader in de zaak gekomen. Ik heb hier een prachtige gelegenheid de aangewezen wijze van werken verder te volgen en kan gerust beweren, dat ik dagelijks het nut van den gevolgden leergang ondervind. Ten zeerste ben ik over het nut en de voordeelen, welke de leergang voor mij hebben opgeleverd, tevreden en ik raad iederen collega

Sluiten