Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan, zich eerst grondig in zijn vak te bekwamen voor zich „meester" te noemen, dan kan ons vak ook weer meer tot aanzien komen."

B. Deelnemer aan den lsten patroonsleergang.

,,In hoofdzaak meen ik, dat het meeste nut voortspruit uit het maatnemen, leesten en patronen maken, leestklaar maken van schachten en het anatomisch gedeelte. Ook het teekenonderwijs kan naar mijn meening niet gemist worden als oefening voor oog en hand.

De eerste leergang heeft hij mij een aangename herinnering achtergelaten om den opgewekten geest, die er heerschte, en vooral om de welwillende houding der Ileeren leeraren."

C. Deelnemer aan den 2den patroonsleergang.

„De leergangen zijn uitstekend ingericht: ik heb daar vele dingen geleerd, waar ik vroeger niet van wist, vooral met het vervaardigen van leesten, patronen en onderwerken en met machinestikken."

D. Deelnemer aan den 2den patroonsleergang.

„Ik vond den leergang bijzonder nuttig; het oordeel over het vak wordt zooveel breeder en gemakkelijker. Als ik nu een voet zie, zie ik meteen in mijn gedachten al de leest. Na mijn vertrek heb ik o. a. 6 paar nieuwe schoenen met open kant gemaakt, hetgeen ik van te voren nog nooit had gedaan. Éénmaal heb ik een voet afgegipst en éénmaal voor een abnormalen voet een paar gemaakt tot groot genoegen. Dit succes dank ik aan onzen eminenten leeraar Bierens.

Maar het hinkende paard zijn hier weer de finantiën. Met moeite krijg ik nu H 2 gulden meer voor een paar schoenen dan vroeger. Maar enfin, als de menschen eerst maar aan een gemakkelijken schoen wennen, dan zal de beurs ook wel opengaan."

Uit deze enkele aanhalingen kan beter dan uit lange beschouwingen het groote nut der patroonsleergangen voor hen, die daaraan hebben deelgenomen, blijken. Vooral de mededeeling van den laatsten briefschrijver, dat hij, zij het

Sluiten