Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook met moeite, thans een beteren prijs voor zijn werk kan maken, wijst er op, dat met dit nieuwe soort van onderwijs, gedurende slechts korten tijd gegeven, onmiddellijk tastbare resultaten worden bereikt.

IV.

Dit overzicht zoude echter onvolledig zijn, indien niet ook de kosten der patroonsleergangen behandeld werden.

erreweg het goedkoopste was de patroonsleergang voor het kleermakersbedrijf te Zutphen. De reden daarvoor ligt voor de hand, aangezien van wege den korten beschikbaren tijd niet in stof werd gewerkt, doch enkel met papier. Bij een eventueel later te houden leergang zal vermoedelijk in stof gearbeid worden, en zullen dus de uitgaven stijgen.

Deze bedroegen voor de beide cursussen te samen:

Bezoldigingen ƒ 334

Vergoeding aan één deelnemer f 13.50

Drukwerk, advertentiën, hulpmiddelen,

administratie ^ 90 95J

ƒ 438.45J

Zij werden bestreden uit :

Subsidies van het Rijk ƒ 250

Van de Vereeniging 43.45^ Cursusgeld ^

ƒ 438.45J

liet lokaal werd kosteloos door de Vereeniging afgestaan.

Aangezien aan de beide cursussen door 17 personen werd deelgenomen, bedroegen de uitgaven per hoofd derhalve ongeveer ƒ 26.—.

' 'er cursusdag berekend, bedroegen de uitgaven (na aftrek van de toelage) ƒ 13.29 per dag.

Sluiten