Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitgaven voor den patroonsleergang in den aanleg van electrische huisleidingen voor bel en telefoon te Zutphen waren betrekkelijk hooger, óók in verband met de meerdere uitgaven aan materiaal.

De toevallige omstandigheid, dat te Arnhem eene tentoonstelling op het gebied van de electriciteit werd gehouden, verschafte een te ongezochte gelegenheid tot kennisvermeerdering, dan dat die ongebruikt mocht gelaten worden, doch verhoogde eenigszins de uitgaven.

Deze bedroegen :

Bezoldigingen ƒ 195.—

Vergoeding van materialen „ 73.84

Bezoek aan tentoonstelling te Arnhem „ 22.70

Drukwerk, advertentiën, materialen „ 117.91

Administratie en kosten in verband met de

voorbereiding en uitvoering gemaakt „ 45.—

ƒ 454.45

De uitgaven werden bestreden uit:

Subsidie van het Rijk ƒ 250.—

Van de Vereeniging „ 50.—

Van particulieren „ 74.45

•Cursusgeld „ 80.—

ƒ 454.45

Ook nu weder werden de lokalen kosteloos ter beschikking gesteld.

#

Aangezien aan den cursus door 11 personen werd deelgenomen, bedroegen de uitgaven per hoofd derhalve ongeveer ƒ 41.—.

Per cursusdag berekend bedroegen de uitgaven ƒ 45.45.

Bij een tweeden cursus zullen natuurlijk de kosten niet onbelangrijk lager kunnen gehouden worden.

De uitgaven voor den patroonsleergang voor het schoenmakersbedrijf te Amsterdam waren met het oog op den langeren duur der cursussen belangrijk hooger dan die voor de Zutfensche leergangen. Zij bedroegen in het geheel:

Sluiten