Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de hand van Zweedsche statistieken zou men het aantal der gezamentlijke fabrieks- en handwerkswerklieden op ongeveer 340000 kunnen bepalen, waarvan ongeveer 285000 fabrieks- en ongeveer 55000 handwerkswerklieden.

2o aan zulke beoefenaars van handwerk of andere kleine industrie, wellce liun bedrijf zoodanig uitoefenen, dat zij over het algemeen niet zelf aan het bedrijf deelnemen en die door het bestudeeren van nieuwe werkmethoden enz. in het buitenland meer kennis en ervaring wenschen op te doen.. .. raming 10000 kronen.

De onder deze categorie behoorende reisondersteuning bedraagt tusschen 400 en 500 kronen, afhankelijk van de lengte en duur der buitenlandsche reis. Een verlengd stipendium is tot nog toe niet voorgekomen ten deele door de ontoereikendheid dezer post. Uit den aard der zaak zou het nuttig zijn indien zulk herhalend stipendium verleend kon worden, daar het dikwijls gebeurt, dat de patroons vermeenen het volgend jaar de studiën te moeten voortzetten tot het bezoeken van voorname ateliers, hetzij tot het bijwowonen van meestercursussen of zoogenaamde vakacademien. De reisondersteuning aan handwerksbazen draagt het karakter van bijdrage in de reiskosten, maar niet als vergoeding voor derving van de inkomsten gedurende de afwezigheid, hetgeen daarentegen wel de bedoeling is met de reisondersteuning aan ambachtswerklieden, alhoewel dezen dikwijls door eene betrekking in het buitenland aan te nemen zich inkomsten kunnen verschaffen.

Van wege het kleine bedrag zijn er niet zoo vele solli cita tien ingekomen als inderdaad het geval ken wezen. Toen de eerste maal deze post uitgetrokken was (5000 Kronen in 1903) meldden zich 71 sollicitanten aan. Daar echter slechts aan 12 ondersteuningen gegeven konden worden, schijnt de lust om te sollieiteeren verminderd te zijn en hebben zich de twee daarop volgende jaren slechts 39-40 sollicitanten aangemeld. Toen evenwel in 1900 het bedrag tot 10000 kronen verhoogd was, steeg het aantal sollici-

Sluiten