is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeld worden, dat deze bedoelt in eene behoefte die reeds dikwijls gevoeld werd, te voorzien. De Staat ondersteunde tot nu toe wel verschillende leeraren in hunne reizen, maar voor de leeraren bij de vele technische avondscholen in het land bestond nog niet een dusdanige post waaruit jaarlijks aan die groote categorie van leeraren, waaronder zich dikwijls hoofden van zulke scholen bevinden, reisondersteuning verleend kon worden. Het bedrag van 3000 kronen, dat door den Rijksdag van 1907 voor het jaar 1908 vastgesteld is, mag inderdaad krap genoemd worden, doch is slechts eene proefneming.

Het Zweedsche liandwerkersbedrijf dat belang heeft bij de ontwikkeling der technische, avondscholen, wordt in zekeren zin gebaat, indien hoofden en leeraren bij dit onderwijs gelegenheid gegeven wordt door studiereizen zich te bekwamen. Het ügt in de bedoeling deze ondersteuning eveneens te doen dienen tot het ondernemen van studiereizen in het binnenland, waardoor meer eenheid van onderwijs volgens een hoog staan programma te bereiken zal zijn. Zeer waarschijnlijk zal voor deze reisondersteuning zoo groote belangstelling bestaan, dat deze post successievelijk niet onaanzienlijk zal verhoogd moeten worden.

7° Behalve de bovengenoemde posten, die door den Rijksdag vastgesteld worden, worden door den Koning uit de schatkist speciale reisondersteuningen toegestaan.

Toen het programma der Internationale Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen in Amsterdam ontvangen werd, stelde de Zweedsche ITandwerkersbond voor, een speciale post uit te trekken, waardoor o. a. handwerkersbazen de gelegenheid zou gegeven worden een studiebezoek aan deze tentoonstelling te brengen. Bij de behandeling dezer post werden toen in herinnering gebracht de verschillende bijdragen, die de Staat verleend had om studiebezoeken mogelijk te maken aan de tentoonstellingen te Chicago in 1893 tot een bedrag van 50000 kronen ; aan