is toegevoegd aan uw favorieten.

Internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam, Aug.-Sept. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk het Ambt der Middelstanden, moet geheel op de hoogte zijn en de toekomst kunnen overzien.

Aangezien gewoonlijk het invoeren van een nieuwe uitvinding slechts langzaam de kansen van een kleinbedrijf wijzigt, heeft men tijd om een degelijk onderzoek in te stellen, alvorens den ambachtsnijveren raad te geven.

De te verrichten proefnemingen hebben ten doel de technische dienst in de gelegenheid te stellen met volle zekerheid raad te geven aan de coöperatieve-vereenigingen tot aankoop van werktuigen — of, waar zulks pas geeft aan de ambachtsnijveren, die zonder tusschenkomst van zulk eene vereeniging zich een nieuw werktuig wil aanschaffen.

Waar op elk gebied zoovele werktuigen gevonden worden van verschillend type, moet de technische dienst hunne voor- en nadeelen kunnen beoordeelen, hunne soliditeit, hunne wijze van werking, en de economische voorwaarden van exploitatie.

Dergelijke proefnemingen kunnen of zelf verricht worden, of men kan zich bepalen tot het nagaan van de proefnemingen, die anderen verrichtten.

Het Belgische Ambt der Middelstanden beschikt niet, gelijk bijv : de Oostenrijksche „Gewerbeförderung", over werkplaatsen, die bepaaldelijk voor het doen van proefnemingen zijn ingericht.

Het Ambt heeft daarom bijv : een wedstrijd georganiseerd tusschen de fabrikanten van kneedmachines

voor bakkers.

Twaalf firma's namen hieraan deel. De wedstrijd bestond uit twee deelen: het onderzoek van het werktuig en een praktische proef. De kneedmachines werden in de coöperatieve broodbakkerij te Antwerpen opgesteld; alle kneedmachines werden van een zelfde deeg voorzien, dit gebakken, en den volgenden dag microscopisch onderzocht.

De jury, door den Minister benoemd, bestond uit drie bakkers, een molenaar, een scheikundige en 3 ambtenaren, waarvan twee technici.