Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanige zijn, dat zij het invoeren van nieuwe werktuigen wenschelijk maken, en welke de economische en geldelijke gevolgen daarvan zullen zijn. Vervolgens wordt aan het Ambt der Middelstanden de hoegrootheid der te verleenen subsidie vastgesteld.

Al naarmate de belangrijkheid, wordt een subsidie verleend. Yoor het le jaar van 5 %, voor het 2e jaar van 3 %, voor het 3e jaar naar omstandigheden — volgens het oorspronkelijke plan, waarbij aangenomen werd dat de van de Yereeniging door den aanvrager geleende gelden in 5 jaren waren af te lossen, was de subsidie in die 5 jaren bepaald op 5, 4, 3, 2, en 1 %.

Die subsidie heeft een dubbel doel: in de eerste plaats als middel van propaganda, ten einde de nijveren er toe te brengen zich hulpmiddelen aan te schaffen en hunne werkwijze te veranderen; iets waartoe zij anders allicht huiverig zijn om over te gaan. En verder dient de subsidie als een soort vergoeding voor de verplichting die hij op zich neemt om den technischen dienst toe te laten proeven met de nieuwe werktuigen te nemen, zoo zulks wenschelijk blijkt, en in alle geval om die dienst in staat te stellen na te gaan welke gevolgen de veranderde werkwijze voor het bedrijf heeft.

Gewoonlijk werden aan de subsidiën de volgende voorwaarden verbonden :

1°. de aankoop moet geschieden door tusschenkomst van een goedgekeurde Yereeniging voor het aanschaffen van hulpmiddelen voor het kleinbedrijf.

2 . de gesubsidieerde moet de werktuigen uitleggen en laten zien aan die belangstellende vakgenooten, die de technische dienst van het Ambt der Middelstanden naar hem toezendt.

3°. de subsidie wordt aan de Vereeniging uitbetaald zoodra het werktuig is geplaatst en de Yereeniging de noodige bescheiden heeft ingeleverd betreffende den juisten prijs van aankoop. Hierbij het koopcontract is te voegen.

4°. de subsidie moet geheel ten voordeele van den

Sluiten