Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 . dienen zij als belangelooze raadgever bij liet eerste onderzoek.

2°. geven zij meerderen waarborg omtrent de deugdelijkheid en de prijsvermindering, dan indien van een tusschenhand werd gebruik gemaakt.

3 . verschaft bij het koopen op crediet een dergelijke vereeniging meer waarborg aan den verkooper. Wanneer eene vereeniging door het Ambt der Middelstanden is goedgekeurd, kan zij hare tusschenkomst verleenen bij het aanvragen van subsidies. In beginsel erkent het Ambt slechts één vereeniging in elke gemeente. Het Ambt gaat hare verrichtingen na, en eischt de opname van sommige bepalingen in de statuten, o. a. dat het dividend nooit meer dan 3 % mag bedragen, ten einde te verhinderen dat die vereenigingen opgericht worden met een ander dan een algemeen sociaal doel.

III.

DE VERBETERING DER WERKWIJZEN.

a. Het onderricht betreffende de grondstoffen.

De technische afdeeling van het Ambt der Middelstanden bestaat voorloopig alleen uit een werktuigkundig bureel, waarvan hier boven inrichting en werkkring werden geschetst.

Echter is niet minder noodzakelijk een scheikundig bureel, hetwelk eveneens tot dubbele taak behoort te hebben : het instellen van onderzoekingen en het verspreiden onder de belanghebbenden van de uitkomsten dier onderzoekingen. Een dergelijk organisme wordt o. a. bij de Oostenrijksche „Gewerbeförderung" gevonden.

"V oorloopig zijn de werkzaamheden van het Ambt der Middelstanden in zake de werktuigkundige verbetering n zóó vele, dat van scheikundige onderzoekingen no& geen sprake kan zijn en dat het zich vergenoegen moet met de bijstand in te roepen van specialiteiten.

Sluiten