Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de anti-coöperatieve beweging in vollen gang, en sloten zich daarbij vele bakkersgroepen aan.

Doch de verloren tijd is ter dege ingehaald ! Nieuwere werkwijzen zijn met kracht ingevoerd, de oude met hout gestookte ovens zijn vervangen door zeer volmaakte inrichtingen met doorbrandend vuur, het kneeden geschiedt niet langer met de handen, doch mechanisch. Van de 25 subsidies in het laatste half jaar door het Ambt der Middelstanden verleend aan ambachtsnijveren ter verbetering van hun werktuigen, zijn er 12 aan bakkers gegeven. En die verhouding is niet nieuw : van de 258 aanvragen, het vorige jaar door het Ambt behandeld, hadden 124 betrekking op het bakkersbedrijf.

De bakkers vreezen niet langer de coöperatie ; hunne nieuw-opgerichte vereenigingen maken er druk gebruik van. Te Alost, Brugge, Brussel, Charleroi, Ensival, Hasselt, Luik, Lokeren, Leuven, Oostende, St. Truien en Verviers hebben zich de bakkers vereenigd voor het gezamenlijk aankoopen van grondstoffen ; te Charleroi is het vorig jaar voor 207.144 frank ingekocht; ; te Brugge voor 47.155 frank, alléén aan meel; te Luik voor 60.000 frank aan gist.

Het meest met oude vooroordeelen brak Antwerpen, waar reeds in 1900 een coöperatieve vereeniging werd opgericht met het doel brood te bakken gelijk aan dat der broodfabrieken. Het kapitaal is 27.600 frank groot, de omzet bedroeg het vorig jaar 350.000 frank. Dit voorbeeld vond navolging te Mouscron, Schaerbeek, St. Ni colaas en St. Gilles, Te Mouscron bedroeg de omzet 232000 frank, te Schaerbeek 465.000 frank.

Op verzoek der bakkers werden drie maal cursussen gehouden omtrent de bestanddeelen en vervalschingen der grondstoffen op 8 verschillende plaatsen, en twee maal cursussen omtrent de verbeterde hulpmiddelen voor het bedrijf op 16 verschillende plaatsen.

Aan den aandrang van den Bakkersbond te Gent is het te danken, dat de eerste volledige vakschool voor het bakkersbedrijf werd opgericht.

Sedert vier jaren komen de bakkers in jaarlijksche

Sluiten