is toegevoegd aan uw favorieten.

De antimodernisten-eed

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de werkelijkheid zijn de Kerk en het pausschap volgens hen dan ook geen goddelijke instellingen. De geloovigen behoeven zich dus niet door de uitspraken der pausen te laten leiden. Maar, zooals wij aanstonds zullen zien, de geloovigen zelf (ecclesia discens) moeten uitmaken, wat geloofswaarheid is, wat niet. De kerkelijke autoriteit mist

immers alle goddelijke zending.

4. »Quarto: Fidei doctrinam ab Apostolis par orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissant, sincere recipio ; ideoqueprorsus rejicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quern prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab Eaque jideliter custodiendo, sufjïcitur philosophicuni commentum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et mposterum indejïnito progressie perficiendae

«Ten vierde: Ik neem oprecht aan de geloofsleer, die van de Apostelen af door de rechtzinnige Vaders tot ons is overgebracht, en wel in denzelfden zin en dezelfde beteekenis als zij; en diensvolgens verwerp ik geheel en al de kettersche uitvinding van een ontwikkeling der dogma's, volgens welken deze van beteekenis zouden veranderen, en een anderen zin verkrijgen, verschillend van dien, welken de Kerk vroeger voor den waren hield; eveneens veroordeel ik iedere dwaling, waardoor in de plaats van den goddelijken schat des geloofs, die aan de Bruid van Christus werd toevertrouwd en door Haar getrouw moet bewaard worden, gesteld wordt een wijsgeerige vinding of een schepping van het menschelijk bewustzijn, dat door menschelijke bemoeiingen langzaam werd ontwikkeld en