Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort dus vaag het geluid van den molen; en wanneer wij op onze kamer zijn, hebben wij een vage gewaarwording van hetgeen er op de straat gebeurt1). Wat hiervan ook zij, in ieder geval is deze theorie geheel iets anders dan die der subconscientie van de moderne zielkunde. Want terwijl de zelfstandige eenheid van den mensch in dit laatste systeem verworpen wordt, omdat men nog een afzonderlijk »ik" aanneemt onderscheiden van het gewone bewuste »ik", en daardoor dus in botsing komt met de grondbeginselen eener gezonde psychologie, is de theorie der neo-scholastieken juist een bevestiging van die zelfstandige eenheid, want juist omdat alle vermogens van den mensch wortelen in een en dezelfde ziel, is het duidelijk, dat, wanneer al onze aandacht gevraagd wordt voor de werkzaamheid van een bepaald vermogen, de werking van andere vermogens of wel belemmerd wordt of wel de aandacht van andere zoodanig wordt afgeleid, dat ze als onbemerkt aan ons voorbijgaan.

n.

Het tweede deel van den eed draagt, zooals wij boven reeds zeiden, een ander karakter dan het eerste. Wat thans geëischt wordt, is niet een plechtige erkenning van fundamenteele geloofswaarheden, maar een afzwering van dwalingen. De aanvang luidt aldus:

»Ook onderwerp ik mij met passenden eerbied, en ik hang van ganscher harte aan alle veroordeelingen, verklaringen en voorschriften, die in de Encycliek Pascendi en het Decreet Lamentabili vervat zijn, bijzonder die,

i) Mercier: Psychologie I, p. 204; Beysens: Zielkunde I, blz. 117.

3

Sluiten