Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbieden, afleveren, van waren, die op hare verpakking valschelijk voorzien zijn van den naam der firma of het merk, waarop een ander recht heeft; het opzettelijk aangaande een onderneming van handel of nijverheid bekendmaken van bijzonderheden, waarvan geheimhouding is opgelegd.

Do Wet on de fahrieks- en handelsmerken kent den koopman het recht toe tot uitsluitend gebruik van zijn merk ter onderscheiding van zijn fabrleks- en handelswaren van die van anderen; de auteurswet beschermt den maker van een werk van

letterkunde, wetenschap of Kunst; ae octrooiwet kent aan hen die een nieuw voortbrengsel, eene nieuwe werkwijze of eene nieuwe verbetering heeft uitgevonden uitsluitende rechten toe.

De jaarbeurs te Utrecht, juist in dezen tijd gehouden, heeft voor de toekomst van onzen handel een buitengewoon belang^ als voorbereiding voor de beteekcnls, die luj na den oorlog zal kunnen krijgen .

De wetgevends macht behoort den handel te steunen en kan dat doen door het in 't leven Toepen eener instelling, waarnaar de handel verlangt, wier gemis Nederland nog achterstelt bij het buitenland; lk bedoel de instelling van een Handelsregister.

In den handel heet alles „de firma Zoo en Zoo"- of men te doen heeft met een Naamlooze Vennootschap, met een Vennootschap onder firma, met een koopman, die handel drijft onder een firmanaam, met een Commanditaire Vennootschap, alle deze associaties worden kortweg aangeduid met „de .firma zoo en zoo". De Nederlandsche koopman onder eïgen naam zaken doende, spreekt ook van „firma", vangt zijn handelsbrieven aan met „W ö hebben de eer" en spreekt over zichzelf van „onze Heer Zoo en Zoo"; do toevoegsels „& Co." of

& Zonen", worden aangewend ter wille eener moedwillige misleiding of vermeende deftigheid.

Bij. de begrootlngsdebatten, ik meen In 1916, heeft de Minister van. Justitie als zijne meening medegedeeld, dat een Handelsregister nog niet noodzakelijk werd geacht en men nu eerst eens de werking van de wetiniKoroo mnpsjt afwachten.

Doch ik meen, dat een Handelsregister, in den nu komenden tijd niet gemist kan wor¬

den: indien immers, na den oorlog, vermoe

delijk onze handel zal te doen krijgen met

twee door do droeve gebeurtenissen gescnei-

rtftn ksmnen. die den kandelsóorlog nog wel

i'eht laren zullen voortzetten, dan is het

van suprecia belang., dat de koopman in

Nederland en de buitenlander, aoor raaa

^■wir^r v*r. nnfinbflxa reeisters van in-

RRhrHvine. srioedig en met zekerheid kan

weten hoe ..de firma" in elkaar zit.

In verband met oneerlijke mededinging behoort nog genoemd te worden het ontwerp

eener Handelswaren wet, waaromterent d< Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in November 1913 verklaard heeft, voornemens te zijn de behandeling te bevorde¬

ren; het ontwerp is van minister Treub en heeft da bedoeling zoodanige benamingen

nan handelswaren te geven, dat met zeker

beid uit die benaming kan afgeleid worden, wat men koo'Dt: er kunnen voor handelswa¬

ren aanduidingen worden vastgesteld, die in den handel ui sluitend mogen gebezigd worden, aanduidingen, die voor bepaalde waren niet mogen gebruikt worden

en aanduidingen, die voor bepaalde warei moeten gebezigd worden.

De arbeid van het in 1907 ingesteld Rijks¬

bureau tot onderzoek van handelswaren en

de Gemeentelijke Keuringsdiensten kan niet

genoeg geprezen worden; doch hij is niet

ln staat de vervalsehingen uit den bande

te weren, ook niet met behulp van de hier-

voren reeds genoemde üirafwetariikelen.

De uitnemende invloed onzer boterwet

eevinK. waaraan wij onzen goeden naam

(en aanzien van dit handelsartikel in het buitenland te danken hebben, de goede werking der E rjkalandbouwproef stations als onpartijdige laboratoria, aan wier uitspraken de kooplieden zich gaarne onderwerpen, mogen doen veronderstellen, dat een Handelswarenwet, omvattende allo handelswaren, van groote beteekenis zal worden, zoowel uit oogpunt van hygiëne, ais van bestrijding der oneerlijke mededinging.

De tijden zijn thans zoo ernstig en de gedachten zijn zoo in beslaggenomen door bet groote gebeuren bij de ons omringende volken, dat het vragen om een Handelsregister en een Handelswarenwet thans klein gedoe schijnt. Toch zal eens de oorlog eindigen en dan juist moet Nederland klaar zijn, om den bhmenlandschen handel en den handel met het buitenland op zoo hoog mogelijk peil te doen zijn, want vertrouwen in den handel is onmisbaar.

Mogen vóór het einde van dezen oorlog

beide wetten tot stand zijn gekomen.

KUNST EN INDUSTRIE,

HAAR SAMENWERKING. door CORN. VAN DER SLUIJS.

Binnen-architect.

BLOM & VAN DER M,

Assurantiebezorgers en Assuradeuren,

BEURSPLEIN 5, (Effectenbeurs) AMSTERDAM.

Telegram-adres: BLOMA AMSTERDAM. Postbussen 224/228. Intcrc. Telefoon Noord Nos.: 2247, 3174, 7/33, 2192 & 77§3Codes: A i, — A.B.C. 5e Ed. — Mercuur 3e Ed.

BELASTEN zich met de uitvoering van Assurantie-orders (al of niet incluis oorlogsgevaar) onverschillig van welken aard.

CONCURREERENDE PREMIËN. - VOORDEELIGE CONDITIËN. SPOEDIGE EN COULANTE SCHADEREGELING.

Toen aan het einde der vorige eeuw, na een baneen. kunstloozen tijd allerwegen

een levendiger geest zich openbaarde, en kunstenaars van beteekenia zich beijver¬

den nieuwe vormen te schoppen en problemen op te lossen voor onze toegepaste kunsten, was daarbij, en zeer begrijpelijk,

een afkeer ontstaan voor het machinale nroduct en de industrie in het algemeen.

Trouwens, "William Morris, de bekende En-

gelsche architect, die omstreeks 1860 zich uit da bouwkundige wereld terugtrok om

zich meer in 't bijzonder aan de kleinkun-

sten (vooral het boekdrukken) te wrjden; William Morris was van meet af aan een

fel tegenstander der machine en gaf de

schuld van allo ons omringende leelrjkheid aan het fabriekswezen. Vurig beminnaar van den handenarbeid, vijand van alle leelijkheid is het begrijpelijk, dat hij, gezien

hetgeen de machine produceerde, tot de leuze kwam: „met het handwerk tegen de machine'."

Het spreekt vanzelf dat wij, na zooveel

jaren arbeid eenigszins anders over het vraagstuk en de oplossing daarvan zijn

gaan denken. Wij toch, kennende de macht van den machinalen arbeid, wetende de

machtige economische factor van mechanische krachtsontwikkeling ten dienste der samenleving, wij toch begrijpen, dat

die machine niet te suprimeeren is. Mil-

lioenen voorwerpen worden dagelijks aan¬

gemaakt, een overvloed van zaken, en, koe mooi en beminnelijk het oude handwerk ook ziin moge, ten opzichte der sa¬

menleving heeft het om de groote econo¬

mische nadeelen hare wezenlijke bestaans

redenen verloren. En lang voordat „beroemde groothe

den" uit het buitenland ons dat kwamen

vertellen, wisten do rustig arbeidende Ne

derlandsche kunstnijveren reeds, dat duidelijk twee stroomingen merkbaar waren,

twee richtingen zich afscheidden, uiteen gingen wel naar eenzelfde doel: het am bachtelfjk goedo en schoone, maar in we zen zeer verschillend.

Naast het oude handwerk: de ambaob'.a

kunst, ontstond iets anders, iets geheel van dezen tijd: de Nijverheidskunst, de vormen kennelijk voor de mechanische productie bedacht en samengesteld.

Het handwerk behoudt zijn bestaansredenen en zal blijven voortduren, evenals de schilderkunst en andere .vrije kunstuitbeeldingen; het zal in charme winnen al naarmate het wordt bearbeid door werkelijke kunstenaars, maar, mochten die kunstenaars meenen in een behoefte te voorzien ten opzichte" van de koopmanschap of het sociale leven, dan zal blijken, dat zij zich vergissen.

Het andere, jongere: het massa-product, zoo gegroeid uit onzen tijd, zoo één met het, geheele moderne leven, vraagt zeker ieders aandacht. Want do moderne inzichten willen het massa-product cn den ingenieurs-arbeid plaatsen in den kring der kunstbeoefening.

Dit aannemende moeten wij direct vooropstellen, dat hier een arbeidsveld is van geweldigen omvang, een gebied waarin nog bijna niets is gedaan.

Zeker, bij enkele kunstenaars broeden de ideeën, maar wezenlijke resultaten, althans in ons land, zijn werkelijk schaars.

Wanneer een uitvoerder een nieuwo

techniek ontdekt, door een verbeterde machine een economisch beter resultaat

bereik!, verwaarloost hij den vorm van

het product of. gaat averechts te werk en

imiteert daarmede het oude handwerk. Of

wel hii maakt ijzer, alsof 't marmer is, pa¬

pier of 't tegels zijn, koper alsof 't geha¬

merd is, electriscb licht alsoï 't kaarsen

zijn; kortom, alsof hij zich schaamt voor het product, doet hij het meerendeels af¬

breuk en maakt er een surrogaat van.

Intenser is de mislukking wanneer een

wachtte nieuwe vinding wordt omgewerkt

v.nnr een oud ccebruik. zooals b.v. het voor¬

treffelijk electrisch licht wordt gesmoord

in oude kaarsenkronen.

De fabrikant gaat van de veronderstel¬

ling uit, dat hij aan de vraag van het

publiek moet voldoen; omgekeerd vraagt 't publiek naar wat gebracht wordt en zoo gaat de verbreiding van onjuiste denkbeelden, in cirkelgang rond. Een warboel waaraan zeker een eind moet komen.

'En dat de tijd is gekomen om met forschen zet het roer om te gooien, bewijzen vele gevallen. Vereenigiugen als „Veredeling van het Ambacht", „Kunst aan het Volk", „Kunst aan Allen", „Heemschut" en vele andere corporaties, met het uitsluitend doel den schoonheidszin bij het volk in algemeenen zin, te ontwikkelen,

wMé*^'®'^^^ Djr.F. j.ZEEGEÖ5

GOISLE.

Mechanische Weverij van Linnen- en Katoenen Dekdoek en Zeildoek. Ververij en Prepareerinrichting (ook voor garens). Specialiteit in FILTERDOEK voor Suikerfabrieken.

Monsterkamer No. 52.

Monsterkamer No. 52.

De Firma TH. M. BLOM te Haarlem

LEVERT UIT VOORRAAD

HARM-I>RAAD EN GEKRiPTjTlRAAD _ IN ELKE MAASWIJDTE EN LENGTE. — DRA AD-AFSLUI¬

TINGEN EN TENNISBAAN-OMRASTERINGEN^

Sluiten