Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wol, voornamelijk voor den uitvoer naar liet buitenland, maar ook wel voor de Russische fabrieken, en van onbewerkt leder.

Nu zijn de koopers en gros te NisnjiNovgorod aanvankelijk vervangen door een zoo groot aantal kleinere kooplieden, dat man meende, het evenwicht hersteld te zullen zien, maar ook deze laatsten verlaten de jaarmarkt telkens meer. De Russische en de buitenlandsche kooper kan thans betrekkelijk gemakkelijk tot in het binnenland van Siberië doordringen en daar zaken doen. Het epreekt vanzelf, dat langs den nieuwen spoorweg tevens talrijke nieuwe zendingen koopwaren uit Siberië naar Nisnji-Novgorod gezonden werden en aldus nieuwe afzetgebieden voor de jaarmarkt opengesteld werden, maar dit gunstige resultaat werd in groote mato ta niet gedaan door het overbrengen van den aankoop naar Moscou, door het verschil in vracht, door het toenemend aantal handelsreizigers, enz.

De spoorlijn Orenburg—Tasjkend heeft ook ongunstig op de jaarmarkt gewerkt, door do Siberische markten open te stellen voor de koopwaren van Samarkand, die met succes cencurreeren tegen die van Perzië (comestibles), welke veel te Nisnji-Novgorod verkocht werden.

Dit alles werkt er toe mede, van de jaarmarkt een plaatselijke districtsmarkt voor een gansche reeks artikelen te maken. Ook heeft daartoe bijgedragen de bekende achterlijkheid van het Russische handelsverkeer, het nalaten van de gewoonte, zich van de dien sten van correspondenten en van de speciale vakpers te bedienen, het ge¬

mis aan voldoende statistische gegevens, cn de onbekwaamheid om zich van de bestaande statistieken te bedienen, do geringe ontwikkeling van alles wat naar - industrieele en commercièele organisatie zweemt, enz.

■•.Toch blijft de jaarmarkt haar belangrijkheid behouden als plaats waar kooper en verkooper elkander' ontmoeten. Daar ver-

■nieuwt men de bestaande handelsrelaties of knoopt men nieuwe aan; daar wint men nieuwe klanten, daar worden da rekeningen

: vereffend, daar verneemt de producent

.nadere bijzonderheden omtrent gebieden, die voor hem een afzetmarkt kunnen opleveren;,

• daar komt hij cp de hoogte van de plaats gehad hebbende Eohoniir.clmgen in den smaak zijner afnemers, die zich weer regelt .naar. dien van het koopkrachtig publiek, van den omzet van zijn artikel hier en ginds, enz.

'Hetgeen verder bijdraagt tot het welslagen van do jaarmarkt in een gegeven jaar is de staat van den oogst, waarvan de algemeens koopkracht van- do bevolking afhangt, gevoegd bij den toestand van den Welga. - Van het meeste gewicht voor de jaarmarkt is de Etaat van den oogst in'de streken van den Decede.i-Wo!ga en da Bencden-Kaina, welker hawoi:er3 ook de grootste afnemers te Nisnji-Novgorod zijn. Wat den tweeden fac-

. tor betreft, heeft een hooge waterstand een gunstigen invloed, wij! alsdan de koopwaren op tijd op de markt aankomen, terwijl zij bij zeer lagen waterstand menigmaal pas aankomen ais de jaarmarkt reeds ge¬

sloten is.

Onder do belangrijkste takken van handel ep de jaarmarkt mogen worden genoemd dio van katoen producten, van pelswaren (de -waarde van act aangevoerde artikel bedraagt gemiddeld per jaar ongeveer 25 mil• Hoen roebel), die van ruwe producten' enhalffabrikaten. Zeer aanzienlijk is ook de omzet ir. ruw leder (10 miliioen roebel), gelooid leder (6 miliioen roebel) en voorwerpen van leder (4% miliioen roebel), schapenvachten (3% miliioen), wol (6% milüeen), wollen artikelen (13 miliioen), thee i$ miliioen), Perzische en Russische comestibles (7M: miliioen), visch (5% miliioen), ijzerwaren (4% miliioen), glas en aardewerk (4 müliooiï). Men rekent den geheelen JaarUJksoUen omset op de jaarmarkt van Nisnji-Novgorod op omstreeks 200 miliioen roebel.

Voor bijna 50% wordt, als algemeesie regel, op do jaarmarkt op crediet verkocht, ln het artikel wijn stijgt dit percentage zelfs tot £0%, evenals voor sommige soorten bewerkte huiden, en tot 90% in de artikelen gemaakte kïeederen, staaiwaren en Bloten.

De betalingstermijn varieert, van 2 of 3 tot ö en zelfs wel 18 maanden (dit laatste uitsluitend in 't artikel thee), maar door eikaar gerekend bedraagt de betalingstermijn van 6—9 maanden.

Ten slotte worde nog gemeld, dat de jaarmarkt te Nisnji-Novgorod ook direct belang heeft voor den Russischen uitvoer. De grootste afzet in het buitenland komt ten goede aan pelswaren en onbewerkte huiden, waarvan alleen Amerika 80 % neemt.

Voorts worden in Amerika en WestEuropa veel afgezet: schapenvachten, wol, boerenlinnen, Perzische comestibles, gebruikt caoutchouc, vogelhuiden, vederen, dons, hoorn, cez.

DE VOORNAAMSTE DUITSCHE JAARMARKT.

DE LEIPZIGER MIS.

Van de vier meest bekende en heteekenende missen, die te Frankfort a/d. O., Frankfort a/d. M. en Brunswijk, heeft de Leipziger mis de grootste vermaardheid verkregen en tot in onze dagen behouden. Haar opkomst dateert reeds uit de 15e eeuw, maar de mis had ais zoodanig nog slechts het karakter van een jaarmarkt en eerst bij het begin van de 19e eeuw krijgt do Leipziger jaarmarkt een grootere beteekenis. Dit hangt samen met de annexatie van een doel van Polen door Pruisen, dat ook Saksen ender zijn invloed wilde hebben. Daarom werd gepoogd om het verkeer van Polen in Leipzig to concentreerën. Dit gelukte aanvankelijk en Leipzig weet zijn hierboven genoemd* concurrenten vóór te komen en te overvleugelen. Zij heeft in den aanvang der 19e eeuw geheel het karakter van. de mis, de warenmarkt, met het directe en persoonlijk* verkeer tusschen koopers en verkoopers. Haar beteekenis, blijft langen tijd statioanair, totdat door aansluiting bij het tolverbond in 1834 een groote opbloei ontstaat, dio in de zestiger jaren een- hoogtepunt-be-, reikt. Het is omstreeks dien tijd dat het verkeerswezen zich gaat ontwikkelen, aooals dat in het artikel over „De algemeens beteekenis van de ITtrechtsche Jaarbeurs" te dit blad is uiteengezet. i'

De Leipziger mis neemt, geleidelijk af i'i beteekenis,, terwij! tal van onderdeden takken van den gercgelden Leipziger groothandel worden, waarbij, het periodieke en omslachtige mis:intermediair, vervallen kan. Dit geldt in de eerete plaats den landbouwen kolonialen producten en den handel in grondstoffen, terwijl ook textiei-producten

spoedig hun positie op de mis verliezea. Metaalwaren, ceramiek, lsder, pelswerk,,; speelgoed en galanteriewaren hebben zich op de mis weten te handhaven, doch de uitstalling van waren is geheel vervangen door een tentoonstelling van monsters1.

In een werkje over „Die Leipziger Messc" van Dr. P. L. Heubner wordt de economische beteekenis van de mis nader uiteengezet. Er zijn verschillende groepen, die. van de m'3 profiteeren, de tekoopers, de verkoopers; de inwoners der stad, het stadsbestuur cn de Staat. In het kort komt ieders profijt hit-rop neor:' '.',''*-""

De in koopers kunnen gemakkelijk zien wat op hun gebied soowel in Duitechland als in het buitenland geproduceerd wordt; b.v. een handelaar in porselein- en glaswaren vindt hier de meist bekende, soorten en stijlen bijeen en hij heeft een ruim overzicht, dat hem in staat stelt zijn keuzo to bepalen. Voor hen, die voor bun bedrijf de productie van meerdere industrieën noodig hebben, b.v. leiders van warenhuizen, bestaat gelegenheid zich betrekkelijk gemakkelijk en spoedig op verschillend gebied te oriënteeren. Het voordeel i3 in zulk een geval des te grooter, daar men door persoonlijke kennismaking met de fabrikanten gelegenheid heeft tot ge-

daehtenwisseling, hetgeen vruchtdragende!" kan zijn dan urenlange gesprekken.met.reizigers en agenten. Het is dus de plaatselijke concentratie van groote verscheidenheid, die. tekoopers tot een bezoek aan de mis nooptDe verkoopers hebben een belaag, dat parallel loopt met dat dor tekoopers en bovendien geeft hun het persoonlijk verkeer een belangrijk inzicht in de vraag naar hunne artikelen. Zij bemerken al ras of de aangeboden waar den kooper aanstaat en kunnen uit de op- cn aanmerkingen hunno conclusies trekken en richting aan hunne productie geven. De voordeelen, die uit deze wijze van persoonlijken omgang voortspruiten, zijn hoog te schatten.

Inwoners der stad, stadsbestuur on Staat hebben natuurlijk oen onmiddellijk financieel belang bij de mis. Vooral verkeersiurichtingen, expediteurs, handwerkslieden, hoteliers, drukkers, bankiers, 'wisselkantoren o. d. trekken een groot, profijt uit do mis-organisatie, terwijl de stad hiervan indirect een deel tot zich trekt. In fiscaal opzicht heeft do stad echter geen belang hij de missen. De Staat profiteert door het vervoer, het algemeen vreemdelingenverkeer, de uitvoeren e. d.

Trots dit alles is de mis met haar ouderwetsche. periodiciteit bij het gigantische kapitalistischo handelsverkeer verre ten achter geraakt en vertegenwoordigt zij nog slecht3 een meer indirect dan direct belang van plaatselijk karakter. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak, dat zoo weinig literatuur over de Leipziger pais bestaat, daar het onzen Oostelijken buren gewoonlijk niét ontbreekt aan toewijding en systematiek, om een dergelijke historische instelling gron-

1 Aitr TiaotitrWi-on «r> haar- m.T,nrvTni<ir'h« ha-

4 teekenis van vele zijden te belichten.

I S.

FRIEZENVEE

AFDEELING TRICOTFABRIEK

Natuur Wollen Ondergoederen

Gemengd „ Gemoltonneerde

Katoen Tricot *

Netflaneüen

Ma co Ondergoederen

Regulaire en naadiooze

goederen, etc etc.

AFDEELING WEVERIJ

Ruwe Katoenen

„ Kepers en Drills Madapoliams Shirtings Indiana's Cretones

Reformstoffen, Stopgaas

Yeans '

in alle gewenschte breedten.

Adressen onzer H.H. Vertegenwoordigers zijn:

voor NOORD-HOLLAND,

ZUIDHOLLAND

en UTRECHT:

W. VISSER, Lomanstraat 89, Amsterdam.

voor GELDERLAND en OVERIJSEL:

H. W. THARNER, Almelo.

voor FRIESLAND,

GRONINGEN

en DRENTHE:

H. DEVEER, Groningen, Munnekeholm 26.

voor ZEELAND,

NOORD-BRABANT

en LIMBURG (uitsluitend voor de Tricotfabriek):

A. SCHEULER, Vucnterstraat 3, 's-Bosch.

wmsBÊÊÊÊm

mm

Sluiten