Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehikte plaats waar de handelaars en exporteurs kennis kunnen maken met de producten en overeenkomsten desbetreffende kunnen afsluiten. Ook is hier de mooiste gelegenheid, het publiek in kennis te brengen met nieuwe fabrikaten. De drogerijen van groenten, die do laatste jaren een enorme vlucht nemen, zullen hier de gelegenheid hebben het publiek en do handelaars op de hoogte te brengen met hun waar, die heden nog ten onrechte wordt afgekeurd. Verschillende nieuwe procédé's, die de Nederlandsche industrie en dus tevens den landbouw vooruitbrengen, kunnen hier getoetst worden naar hun resultaten. Het kunstmatig roten van het vlas, het vervaardigen van papier uit inlandsch hout, de meubelmakerij van inlandsch hout, de nieuwere conserven en jams, enz. enz., alle procédé's van de laatste jaren zijn een groote steun gebleken voor do welvaart; de producten zullen hun weg vinden, de Jaarbeurs is de plaats om de afnemers gunstiger te stemmen en in te lichten.

Voor de vertegenwoordigers der landbouworganisaties, der coöperaties, boerenbonden en coöperatieve fabrieken is hier de gelegenheid, zich op de hoogte te stellen van den vooruitgang van de industrie, waarnaar de productie zich regelen kan. Voor vele boeren zal zich tevens de gelegenheid openen kennis te maken met de vraag naar hun producten en zal het mogelijk zijn, ook direct over grootere kwantiteiten contracten af te sluiten, zoodra de vraag zich wijzigt. Is n.1. de vraag vrijwel dezelfde, dan zullen zij hun waren gemakkelijk kunnen plaatsen, ontstaat echter een nieuwe vraag naar een apart product, dan zullen de boeren, die de Jaarbeurs bezoeken, daarvan kunnen profiteeren.

Een zeer groot gebied van handel op de Jaarbeurs opent zich, zoodra de producenten van goed zaaizaad en de afnemers, handelaars, enz. elkaar daar trachten te ontmoeten. Vooral de groote kweekers zullen allicht hier op den duur vertegenwoordigd zijn en buitenlandsche vragers kunnen inlichten.

Vertegenwoordigd zullen voorts moeten zijn do fabrikanten van landbouwwerktuigen. De enorme import van landbouwwerktuigen uit Denemarken, Duitschland, Engeland en Amerika zal toch op den duur op de Nederlandsche Jaarbeurs den Nederlandschen concurrent moeten ontmoeten. Het intensieve landbouwwerk hier te lande eischt tal van werktuigen en machines en het lijdt geen twijfel, of de Nederlandsche industrie zal zich ook met de vervaardiging daarvan gaan bezig houden. Zoowel handelaars als boeren zullen de vertegenwoordigers van de Nederlandsche industrieën hier willen ontmoeten. Ook de handelaar in kunstmest, voederkoeken, plantsoenen, enz. zal hier allicht zaken kunnen doen. Het binnenlandsche fabrikaat, als beendermeel en superfosfaat, product althans van een binnenlandsche industrie, zal op de Jaarbeurs gereede afnemers vinden. Moge de toekomst in Nederland een staalproductie vinden, waarbij het slakkenmeel als nevenproduct ean gewilde kunstmest is. De fabrieken van zwavelzuren ammoniak, de compost-inrichtingen der groote steden zullen hier afnemers ontmoeten en de gelegenheid vinden voor hunne producten reclame te maken.

Slechts in zéér ruwe trekken kan geschetst worden wat de beteekenis zal zijn voor den landbouw. De internationale verhoudingen van nu en in de toekomst zijn hoogst onzeker, de algemeene socialisatie, die zich vooral op het gebied van den landbouw voltrekt, zijn factoren, die heden nog onberekenbaar zijn. Een doorgedreven economische opsluiting van Nederland, öf wel door het buitenland öf door eigen streven, zou do grootste rampen over onzen landbouw kunnen brengen. In den aanvoer van grondstoffen is de moderne landbouw, óók hier to lande, afhankelijk van het buitenland, in den afzet vindt hij het grootste gedeelte van zijn welvaart door export. Mogen de koloniën misschien meerdere jaren voorzien in den aanvoer van voederstoffen voor 't vee (oliehoudende zaden, maïs, enz.), voor andere grondstoffen zijn wij afhankelijk van Duitschland, Amerika en Engeland (b.v.

kali, phoaphorzuur ea stikstofhoudende kunstmest!). Zoowel do invoer als de uitvoer vertoonen do tendenz van coöperatieve ontwikkeling. Zoowel coöperators als particuliere handelaars kunnen allicht in do Jaarbeurs een instelling begroeten, die hun vruchten kan afwerpen; de internationale verhoudingen zullen echter den grootsten invloed blijven uitoefenen en het zal daarvan in de eerste plaats afhangen, of ook de Jaarbeurs zich in de richting van den landbouw zal ontwikkelen.

De eigenaardige socialistische staat, waarin de landbouw heden verkeert, biedt, naast de grooto nadoelen, ook enkele belangrijke voordeelen aan den landbouwer. Hoogst merkwaardig voltrekt zich hier een ccono. mische evolutie in zeer snel tempo. Of deze verandering tijdelijk zal zijn? Het landbouwbedrijf is rijp voor de coöperatie; is het te veel gewaagd ook de socialisatie nu reeds te voorspellen? Heden neemt de Staat ieder product a£ tegen vastgestelden prijs en levert de grondstoffen tegen vasten prijs, zonder winst, aan de boeren af. De wet van vraag en aanbod, waarop de Jaarbeurs zich baseert, heeft heden uitgediend. De Nederlandsche landbouw kent slechts „vraag naar alles" met vastgestelde prijzen en daarbij „aanbod op gedwongen voorwaarden". In dio omstandigheden heeft een markt, heeft een Jaarbeurs geen beteekenis. Aardappelen, granen, melkproducten, enz. enz. worden afgenomen tegen vastgestelden prijs, het bedrijfsplan wordt zelfs beïnvloed dooiden Staat! Kunstmest en krachtvoeder worden door den Staal verstrekt! Voltrekt zich hier het socialistisch ideaal?

Werkt hier een socialistisch-revolutionnaire idee? Is socialisatie'het resultaat van dit reusachtig bloedfestijn? Hebben het kapitalisme, het particularisme, het liberalisme uitgediend en viert de roode internationale, communistische idee de eerste bloedige triomfen in den strijd en plukt het de eerste lauweren van groeiend socialistisch besef door de reusachtige uitbreiding van de staatsbemoeiing? Zijn daarom de socialisti-

sche heeren zoo belust op plaatsen in de talrijke regeeringscommissies?

Do wet van vraag en aanbod is heden ia de landbouw-economie slechts een herinnering, een voorbijgaand verschijnsel. Tóch vindt de producent nog een zekere stimulans om zijn energie niet te doen verflauwen. Niet de handel in zijn oogst is meer een zorg voor hem; hij kan heden slechts in de technische volmaking van zijn bedrijf een hoogsre winst zoeken. Niet langer handigheid in den handel, maar kundigheid in het bedrijf wordt de hoofdzaak, waardoor de boer een grooter winst kan maken. Hoe méér hij produceert, hoe beter zijn bedrijf ingericht is, hoe grooter de winst. De Staat heeft een einde gemaakt aan „vraag en aanbod", enz.

Wel heeft dit verschijnsel zich nog niet volledig ontwikkeld, het lijkt er inderdaad reeds veel op! En het spreekt vanzelf, dat de Jaarbeurs minder te beteekenen krijgt als dit verschijnsel van blijvenden aard is, als dezo staatsbemoeiing ook na den oorlog noodig zou blijken in den economisehen strijd der naties.

Intusschen zóóver is het nog niet en de Jaarbeurs zal in het tezamenbrengen van boeren, coöperators, fabrikanten van landbouwproducten, handelaars, importeurs en exporteurs en machinefabrikanten vermoedelijk wel een zéér groote rol kunnen spelen.

Als prachtige gelegenheid, om op ieder gebied van industrie en handel goede inlichtingen te kunnen krijgen, verdient ook reeds deze eerste Jaarbeurs een talrijk bezoek van de zijde der landbouwers. „ , ^.

JAARBEURS

STJANSItERKHOF

ÜSSO

BA1UBRAAQVET

Sluiten