Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwe Excellentie stelde op den voorgrond het behoud van het stelsel der Gemeentewet, en de Commissie moest, wilde zij aan de opdracht voldoen, onderzoeken hoe, met behoud van dat stelsel, beter kan worden voldaan aan de eischen van openbare orde en veiligheid , en de algemeene politie beter aan hare be-stemming van veiligheidspolitie kan beantwoorden.

Er werd alzoo van de Commissie gevraagd eene betere inrichting der rijkspolitie met behoud van het stelsel der Gemeent wet, en zij meende daarom zich in de eerste plaats de vraag r moeten stellen wat het stelsel der Gemeentewet is. Omtrent den aard en de beteekenis van dat stelsel toch, heerschen zeer uiteenloopende meeningen en opvattingen.

Dat stelsel is in de eerste plaats een tweeslachtig stelsel. De Gemeentewet tocli regelt, zoowel wat de roeping, de taak, als wat het personeel betreftde gemeentepolitie , doch erkent daarnevens uitdrukkelijk niet alleen het bestaan van — maar ook het gezag over — eene algemeene of rijkspolitie.

Maar terwijl de Gemeentewet, ten aanzien der gemeentfpolitie, zoowel de taak als het personeel aanduidt en omschrijft, bepaalt zij er zich ten aanzien der algemeene of rijkspolitie toe haar bestaan en haar gezag te noemen , zonder haar taak, haar zorg , haar bevoegdheid en haar gezag te regelen of te omschrijven.

De algemeene politie, evenals haar gezag in de Gemeentewet erkend, berust overigens, zoo wat den aard van haar zorg-, haar taak, als wat haar gezag, wat de autoriteiten die over haar te bevelen hebben, aangaat — daargelaten art. 4, alinea 1, deiGrondwet — tot dusver niet op de wet. maar op algemeene maatregelen van bestuur, in hoofdzaak op het Koninklijk besluit van 17 December 1851 (Staatsblad n". 16b).

Ten einde nu een voorname bron van onzekerheid nopens het gezag, van verschillende opvatting nopens de vraag of zekere materie tot de bevoegdheid van het gezag over de algemeene of rijkspolitie , danwel tot die van het gfezag over de gemeentepolitie behoort, zooveel mogelijk op te heffen , meent de Commissie dat in de eerste plaats moet onderzocht worden wat de taal; is van ieder der beide soorten van politie.

Daarbij meende zij te moeten aanvangen met de taak der gemeentepolitie, daar die is omschreven bij de wet, bij de Gemeentewet, terwijl de algemeene politie, behoudens art. 4, al. 1, der Grondwet, berust op een maatregel van bestuur.

Was eenmaal de taak der gemeentepolitie bepaalden begrensd, dan wist men welke zorg, volgens de Gemeentewet, niet voor de algemeene politie was weggelegd , en kon beter vastgesteld worden welke taak , welke zorg aan de algemeene politie kan worden opgedragen.

Sluiten