is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zeide de Minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke u. a. in de Vergadering van 21 Mei 18511) ,dal het ontwerp van cl te doen heeft met de gemeentelijke politie, d. tv. s. met de uilroering der verordeningen , die de Raad ten aanzien van do politie il maken."

En hij beschouwde mede de taak der gemeentepolitie als anoniem met de uitvoering der plaatselijke politieverordeningen , toen hij , sprekende van den commissaris van politie , idie volgens art. 190, alinea 1, zooveel de gemeentepolitie betreft onder de bevelen van den burgemeester staat) zeide: „waar en commissaris van politie is of vereischt wordt zal hij, in zoover «treft hel uitvoeren van plaatselijke verordeningen van politie, ondergeschikt zijn aan den burgemeester" 2), en, sprekende van den burgemeester als politiegezag, „die functiën van politie die daaren'oven grootendeehf bestaan in de uilvoering van plaatselijke verordeningen . die^ grootendeels zijn verrigtingen van gemeentelijke polilie.,, En de Ministei^ van Justitie van Rosenthal zeide in de zitting van de Iweede Kamer der Statpn-Generaal van 21 Mei 1851 o. a. „ten einde nu de plaatselijke autoriteiten zich niet zouden aanmatigen wat aan hel centraal gezag behoort, moei hunne bevoegdheid berusten op plaatselijke verordeningen , op zoodanige verordeningen , die , hoezeer het /lijzonder belang der gemeente betreffende, echter niet mogen afwijken van de algemeene wetten van den Staal." 3)

De Commissie heeft hare boven uiteengezette zienswyze in de volgende stellingen samengevat:

De vraag wat, in het stelsel der Gemeentewet, de gemeentepolitie is, als zorg, als taak beschouwd, moet in beginsel beantwoord worden uit art. 190 al. 2 in verband met de artt. 135, 150 en 151 der Gemeentewet.

De gemeentepolitie in aangeduiden zin bestaat, in het stelsel der Gemeentewet, in de handhaving der gemeentel ij ke verordeningen, die in het hui shoudelijk belang der gemeente zijn gegeven.

d) Handelingen 1850 — 1851 , bladz. 823.

2) t. a. p.

3) Handelingen, b'adz. 858.