Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben zij enkel de beteekenis van ongehoorzaamheid aan de gemeentelijke politieverordeningen , vergrijpen tegen de orde op de straat of op den weg, dan kan liet tegengaan dier ongehoorzaamheid en dier vergrijpen gerekend worden in beginsel tot de taak der gemeentepolitie te behooren. Die bewegingen kunnen echter een ernstiger karakter dragen, of kunnen ook, onder den invloed van het aantal, een meer ernstig, een meer gevaarlijk karakter erlangen. \

Allicht ontstaat, bij het warm worden der gemoederen onder den invloed van het aantal, gevaar voor de eigendommen en is de aanwezige XDolitie niet alleen geroepen tot handhaving der politieverordeningen iu het belang der openbare orde gegeven , maar ook om misdrijven tegen te gaan en overeenkomstig art. 4 der Grondwet voor de veiligheid der personen en goederen te waken.

Veelal zelfs zal zulks het geval zijn wanneer de burgemeester aanleiding vindt van de gewichtige bevoegdheden, hem bij de aangehaalde artikelen verleend, gebruik te maken.

De meerderheid van de Oommissie was op die overwegingen van oordeel dat, waar art. 184 juncto 185 den burgemeester de bevoegdheid geeft de hulp van het krijgsvolk in te roepen , en art. 186 hem het recht verleent alle bevelen te geven , die hij ter handhaving van de orde noodig acht, en zelfs daarbij geweld te doen bezigen . de wet den burgemeester belast met een deel der taak behoorende tot de algemeene politie en hem — zooals trouwens ook in meerdere speciale wetten het geval is — met algemeen politiegezag bekleedt en hem die bevoegdheden verleent niet als orgaan der gemeentepolitie maar als orgaan der rijkspolitie.

Eene minderheid in de Commissie meende uit de omstandigheid dat deze bevoegdheden bij de Gemeentewet zelve aan den burgemeester -— het hoofd der gemeente — worden opgedragen , te moeten afleiden dat de gemeentewetgever daarin bevoegdheden heeft gezien van huishoudeliik-gemeentelijken aard, bevoegdheden behoorende tot de taak der gemeentepolitie.

Overigens waren alle leden het er over eens dat deze bepalingen, als uit den aard der zaak ingrijpende in het algemeen belang, aanleiding tot verschil nopens de bevoegdheid tusschen het gemeentelijk politiegezag en het rijkspolitiegezag geven kunnen en daarom wijzigingen behoeven.

De Commissie stelt zich voor nader op die wijzigingen terug te komen.

De Commissie is daarentegen 'eenstemmig van oordeel, , dat, waar art. 187 Gemeentewet aan den burgemeester, bij oproerige beweging enz., de bevoegdheid toekent algemeene voor-

Sluiten