is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Aanvulling van de Gemeentewet of van andere wettelijke

bepalingen, wat betreft de omschrijving der taak van de algemeene en de gemeentelijke politie.

De Commissie gaat nu over tot de behandeling der vraag in boever het wenschelijk is de omschrijving van des wederzij dsche taak der beide takken van politie in wettelijke bepalingen op te nemen of aan te vullen.

Dat zulks in het algemeen wenschelijk is schijnt niet twijfelachtig. Juist om verschil nopens de bevoegdheid van het tweeledig politiegezag te voorkomen; juist om de onzekerheid, die vaak bestaat omtrent de vraag of zeker onderwerp tot de taak der algemeene dan wel tot die der gemeentelijke politie behoort, te voorkomen, is eene wettelijke omschrijving, eene zoodanige , die algemeen moet worden aangenomen , dringend noodig, bepaaldelijk ten aanzien der algemeene politie, welke thans°geene omschrijving vindt in de wet.

De Commissie js daarbij van oordeel dat minst genomen eene omschrijving der taak der algemeene politie, in hoofdtrekken, iti de 'Gemeentewet zelve behoorde te worden opgenomen.

Daardoor zal de algemeene politie op denzelfden wettelijken grondslag gevestigd zijn als die waarop de gemeentepolitie berust. Vinden de beide omschrijvingen plaats in dezelfde wet, en wordt beider taak daarin scherp tegenover elkander geplaatst. dan wordt de mogelijkheid tot twijfel omtrent hetgeen tot de gemeentepolitiezorg en hetgeen tot de algemeene politiezorgbehoort , wel tot kleinste verhoudingen teruggebracht.

Wel kan toegegeven worden dat eigenlijk de Gemeentewet niet bestemd is om de taak der algemeene- of Rijkspolitie te regelen, doch daar staat tegenover, eerstens dat de algemeene politie en haar gezag nu eenmaal in de Gemeentewet is genoemd, en anderszins dat het geheele personeel der gemeentepolitie , de burgemeester daaronder niet begrepen , aan die algemeene politie onder haar gezag dienstbaar is gesteld en het daarom uit het oogpunt van het gemeentelijk belang niet misplaatst kan zijn, dat de taak der algemeene politie, welke zoovele diensten van het gemeentelijk personeel in beslag neemt, althans in algemeene trekken in de Gemeentewet zelve wordt vermeld.

De Commissie acht het daarbij wenschelijk dat de omschrijving der taak tevens in het Koninklijk besluit van 1851 zal worden opgenomen. Een lid zoude zoodanige opneming zelfs desnoods