Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoende achten wanneer tegen wijziging der Gemeentewet overwegende bezwaren mochten bestaan.

De Commissie formuleert haar meening op dit punt, als volgt:

Het is wenschelijk en noodzakelijk in art. 190 der Gemeentewet ook de taak der algemeene- of Rijkspolitie te omschrijven, op denzelfden voet als zulks geschied is ten aanzien van de taak der gemeente- H t politie;

bijv. door als 2de of 3de lid in dat artikel op te nemen:

„De algemeene of Rijkspolitie rust op wetten, algemeene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten en provinciale verordeningen, in overeenstemming met de Grondwet, in het algemeen belang of, wat laatstgemelde verordeningen bereft, in dat der provincie uitgevaardigd."

De Commissie meent dat door deze redactie de gemeentelijke politie volkomen in haar geheel wordt gelaten.

Eenp minderheid was vau oordeel dat het goed zoude zijn , aan de beide omschrijvingen in de gemeentewet zelve nog eenige,

niet te ver in bijzonderheden afdalende uitbreiding te geven , ten einde de grenzen van de taak der beide takken van politiezorg nog ondubbelzinniger vast te stellen en de mogelijkheid van verschil nopens de bevoegdheid nog meer te beperken.

Zulks zoude kunnen geschieden door toe te voegen:

1\ aan de zinsnede betrekkelijk de 1 aak der gemeentepolitie :

„zg zorgt voor de handhaving dier verordeningen en bevelen en voor het voorkomen van overtredingen in strijd daarmede gepleegd.-'

2\ aan die betrekkelijk de taak der algemeene of Rijkspolitie :

„zij zorgt voor de handhaving dier wetten en verordeningen,

„voor het voorkomen van handelingen in strijd daarmede gepleegd,

„voor de bescherming van personen en goederen .

„voor de veiligheid en de rust van Staat en maatschappij,

„en voor het opsporen van strafbare feiten overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering."

Sluiten