Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De dienstbaarheid tan het personeel der gemeentepolitie

aan de algemeene politie. -

Die dienstbaarheid neemt in ons politiewezen, volgens het stelsel der Gemeentewet een zeer overwegende en belangrijke plaats in.

Niet minder dan het tweeslachtige gezag , is de instelling dat een gemeentelijk en door de gemeenten betaald personeel dienstbaar is gesteld aan de algemeene politie en geplaatst onder het gezag dier algemeene politie, een rijke bron geweest van onzekerheid , verschil van meening, van onwil, van misverstand en van moeielijklieden.

Het is daarom hoogst noodzakelijk de juiste beteekenis van die dienstbaarheid te onderzoeken en vast te stellen.

Het komt daarbij der Commissie voor dat de woorden en de geschiedenis van de Gemeentewet niet veel grond tot werkelijken twijfel opleveren; noch ten aanzien van het personeel dat dienstbaar wordt gesteld, noch ten aanzien van de taak waaraan het personeel dienstbaar gemaakt wordt, noch ten aanzien van den omvang van de diensten, die kunnen worden gevergd.

De woorden van de wet zijn op dit gebied tamelijk eenvoudig.

Art. 190 al. 1 Gemeentewet zegt: „De commissarissen en dienaren van politie of veldwachters, tevens aan de algemeene of Rijkspolitie onder het daarmede belast gezag , dienstbaar , staan , voor zooveel de gemeentepolitie betreft, onder de bevelen van den burgemeester."

De vraag welk gemeentelijk politiepersoneel dienstbaar wordt gesteld, wordt hier ondubbelzinnig beslist; „de commissarissen en dienaren van politie of veldwachters", dat wil zeggen, het geheele gemeentelijk politiepersoneel dat de Gemeentewet kent, behalve de burgemeester, die in het artikel, als gevende de bevelen in zake de gemeentepolitie, genoemd, niet opgenomen wordt onder het dienstbaar gestelde personeel.

De vraag aan welke taak der algemeene politie het gemeentelijk personeel dienstbaar wordt gesteld, levert mede, volgens de woorden der wet, geen moeilijkheid; die dienstbaarheid is algemeen; „tevens aan de algemeene of Rijkspolitie dienstbaaralzoo onbeperkt aan de taak der Rijkspolitie in het algemeen, aan de geheele taak. Behoort een onderwerp tot de taak der alge-

Sluiten