Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Aanvulling van den algemeenen maatregel van inwendig

bestuur , wat betreft de omschrijving der taak van de algemeene en'de gemeentelijke politie , de dienstbaarheid en de uitvoering der taak.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds nopens dit onderwerp is gezegd, meent de Commissie twee punten in het bijzonder te sprake te moeten brengen.

In de eerste plaats acht de Commissie het noodzakelijk niet alleen de taak der politie te omschrijven maar ook uitdrukkelijk het personeel met de uitvoering van die taak te belasten.

Daarbij moet op den voorgrond staan dat het geheele personeel van do rijkspolitie, zoomede het dienstbaar gestelde personeel van de gemeentepolitie belast wordt met de uitvoering van de taak der algemeene politie, dat is de taak , die in het bijzonder tot hare bevoegdheid behoort.

Daarnevens meent de Commissie dat, evenals thans reeds bij rt. 4 van het Koninklijk besluit van 11 November 185G (Staatsblad nG. 114) bepaald wordt „<lat dc rijksveldwachter beneden den rang ui inspecteur tijdelijk lot ondersteuning der gemeentepolitie kauworden !;arequireerdhet in het belang der solidariteit van de politie en, omdat ook de gemeentepolitie toch ook ten slotte een landsbelang is. wenschelijk is het personeel der rijkspolitie mede zoo mogelijk vruchtbaar te maken voor de taak der gemeentepolitie.

Zij meent daarom dat ook het rijkspolitie-personeel met de uitvoering van de taak der gemeentepolitie moet kunnen belast worden, wanneer het hooger rijkspolitiegezag het goedkeurten de hulp door het gezag over de gemeentelijke politie wordt ingeroepen.

In de tweede plaats wenscht zij de omschrijving van den aard der dienstbaarheid overeenkomstig art. 190 Gemeentewet, zooals die boven is vermeld, nog aan te vullen met de bijvoeging dat de dienstbaarheid mede is verplicht in die gevallen waarin bij een wettelijk voorschrift — en de commissie heeft daarbij o. a. het oog op verschillende speciale wetten en enkele bepalingen van art. 184 volgg. Gemeentewet — de uitvoering van rijkspolitiezorg wordt opgedragen aan gemeentelijk politiegezag.

Eene aanduiding van gevallen waarin de dienstbaarheid meer in het bijzonder zou worden betoond , bijv. in de bebouwde kom der gemeente, werd door de Commissie niet wenschelijk geoordeeld om-

t

Sluiten