Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover die handhaving geen geschil betreft, dat door den rechter behoort te worden beslist;

en al hetgeen verder bij dit besluit of bij een andere wettelijke bepaling tot de taak der algemeene politie wordt gebracht;

2. de gemeentepolitie rust, volgens art. 100 der Gemeentewet, op de plaatselijke verordeningen en bevelen, die, tengevolge dier wet, in het huishoudelijk belang der gemeente zijn gegeven.

Haar taak bestaat in de zorg voor de handhaving dier verordeningen en bevelen en voor het voorkomen van de overtredingen in strijd daarmede gepleegd, alsmede voor de naleving van art. 188 deiGemeentewet;

3". Voor zoover bij de wet of algemeenen maatregel van bestuur niet anders is bepaald, zijn alle ambtenaren of beambten van rijkspolitie, zoomede, overeenkomstig art. 190 der Gemeentewet, het dienstbaar gestelde personeel der gemeentelijke politie, belast met de uitvoering van de taak der algemeene of rijkspolitie.

Behoudens de goedkeuring van hooger rijkspolitiegezag is het] personeel der rijkspolitie tevens bevoegd tot de uitvoering der taak van de gemeentelijke politie. Het maakt van die bevoegdheid alleen gebruik ten verzoeke van het gezag over de gemeentepolitie en overeenkomstig deszelfs bevelen.

4\ De dienstbaarheid van het personeel der gemeentelijke politie is algemeen en strekt zich uit over het geheele personeel, de burgemeester daaronder niet begrepen, en over de taak der algemeene of rijkspolitie in haar geheel, zooals die boven is omschreven, voor zoover die wordt uitgevoerd binnen de gemeente.

Zij is ook verplicht in die gevallen, waarin de uitvoering van Rijkspolitiezorg bij wettelijk voorschrift wordt opgedragen aan het hoofd van de politie der gemeente of met name aan den burgemeester, den commissaris van politie of aan ee"ne andere gemeentelijke autoriteit."

3

Sluiten