Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Het gezag over de algemeene of rijkspolitie.

De Oommissie gaat thans over tot de bespreking van de hoogere en lagere autoriteiten aan wie het gezag over de algemeene of Rijkspolitie is toevertrouwd.

Zij wenscht hierbij te beginnen met het gezag, zooals het bestaat volgens de geldende wetgeving, het jus constilutum , om daarna te bespreken de mogelijke verbeteringen en veranderingen in de organisatie van het gezag aan te brengen, het jus constituendum.

§ 1 Hel gezag volgens dc beslaande wetgeving.

De regeling van het gezag wordt in hoofdzaak gevonden in den algemeenen maatregel Van bestuur van 1851.

Volgens art. 1 van dat besluit berust het gezag over de algemeene of rijkspolitie bij den Minister van Justitie.

Onder den Minister worden volgens dc artt. 2 — 5 met het beheer en het beleid der politie belast directeuren van politie , ieder in den dienstkring waarvoor hij is aangesteld.

In ieder dier dienstkringen , districten, volgens art. 2 vijf in getal, zoude volgens art. 3, een Directeur door den Koning worden bsnoemd. Die benoeming was echter niet verplicht, zij zoude geschieden , — zoo zegt art. 3 , — zoodra 's Rijks belang het vordert.

In werkelijkheid zyn dan ook nimmer vijf directeuren benoemd; eenmaal bij de invoering van de regeling werden er twee benoemd 1), doch dit hield slechts een jaar aan; voor het overige is steeds gebruik gemaakt van de overgangsbepaling, houdende dat daar waar de dadelijke aanstelling van directeuren van politie door het algemeen belang niet werd gevorderd met hunne verrichtingen tijdelijk konden belast worden rechterlijke of politie-ambtenaren.

Van December 1851 af zijn, krachtens die bepaling, de procureurs-generaal bij de Hoven — en wel van af 1853 uitsluitend — tijdelijk belast met de functien van directeur van politie.

De plaats van directeuren van politie, wordt alzoo — behoudens gemelde uitzondering —- van het in werking komen van het besluit van 1851 af, ingenomen door de procureurs-

1) Algemeen Politieblad 185?, blad 40.

Sluiten