Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien is in 1897 in het leven geroepen de instelling van

de rijksveldwachters-rechercheur, rang hebbende tusschen de

heden die het Wetboek van Strafvordering aan veldwachters toekent. Geen hunner (en ook niet de inspecteurs en recher-

'X:l Je°» wird"Tpr g,»f «n'rt. 14 van l.et aaugehaald besluit van 1856 commissiën van onbezoldigd rijksveldwachtei Sreitt aan bSzondero oprichters ter bescherm, »g „n grond-

"feïïTe SS «atfop d, samenstelling der

'"De'tot'd'Sïem Lprota" mbtenaren, die onder de procureurs-eeneraal fungeerende directeuren van politie,. de rijks-

„rfe commissarissen van politie" en Je burgemeesters al dan me zijn ambtenaren van rijkspolitie.

De commissaris van politie. Volgens art 190 der Gemeentewet zijn de commissarissen van politie even als de dienaienen vel wachters dienstbaar aan de algemeene poliitie 0^der liet daarin Kcinof rrpyno- d i volsrens het besluit van looi, onaei di ecteï n vaT;golit?e. Hunne" ondergeschiktheid aan het hoog» politiegeza, staat vast. Zijn zij nu echter ook zelf gezag van ' Tlcmeene politie tegenover hel lagere gemeentehjkpolitiepersoneel ï Een deel der Commissie meent dat zij diemtbaar zijnde aan de rijkspolitie, zonder uitdrukkelijk voorschrift niet geacht kunnen worden tevens ambtenaren van rijkspolitie te zijn , en zulks te mmder nu zij als zoodanig ook in het Koninklijk besluit van 1851

^e^^Tei^deel echter is van oordeel dat de commissaris van politie, door den Koning benoemd, m ieder geval is een ambtenaar van het Regeeringsbestuur, een hoofdambtenaar van politie. Het meent dat waar hem, zij het ook in dienstbaarheid, de uitvoering van de taak der algemeene politie worJt opgediagen , hij die afcremeene politie uitvoert mede als hoofdambtenaar en als de meerdere, de chef van het lagere politiepersoneel.

Hoewel het in de Gemeentewet niet met zooveele woorden te lezen staat, is de commissaris van politie in zake de gemeentepolitie de meerdere van het overige politiepersoneel, van de dienaren en veldwachters; het mag aangenomen worden dat

Sluiten