Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politie een hoog standpunt inneemt. Hooggeplaatste ambtenaren van het Openbaar Ministerie stellen er een eer in tot de politie te behooren.

Wordt de politie in de publieke meening wel eens te laag geschat, dan is dat te wijten aan den twijfel — een twijfel voor een groot deel ontsta;m uit toestanden van vroegere tijden en andere landen — of de politie wel steeds zich beweegt op den bodem van het recht. Aan dat vooroordeel zou allicht voedsel worlen gegeven indien tusschen justitie en politie de band werd verbroken.

3". De derde grond ligt in de eenheid die er wat doel en strekking en wat den aard van den arbeid aangaat, tusschen justitie en politie bestaat.

De preventie en de repressie: „het voorkomen van misdrijven zoolang zü nog niet zijn bedreven'' ei „het vervolgen van misdrijven wanneer zij zijn gepleegd", vormen steeds meer eenzelfde lij11) gaan zoozeer op hetzelfde einddoel af en vereischen in zoovele opzichten dezelfde soort van kennis en wetenschap , dat zij moeilijk zijn te scheiden; en

4'. Wanneer justitie en politie onder ééne leiding blijven, dan kunnen grootendeels worden vermeden de conflicten en daarmede gepaarde belemmering van den arbeid, die het noodwendig gevolg moeten zijn van een tweeledig gezag over de beide, zoo verwante takken van de handhaving van het recht.

Het hoofdbeleid over de politie moet alzoo blijven berusten bij den Minister van Justitie.

Met het oog op de uitbreiding van den omvang van de taak en de bemoeiingen van de politie in den tegenwoordigen tijd, en de veelzijdigheid van kennis en ondervinding, die voor de richtige vervulling van het beleid vereischt worden, acht de 0 mmissie het echter noodzakelijk, dat de Minister bij de volvoering van zijn taak ter zijde worde gestaan door een hoofdambtenaar uitsluitend met de zaken der politie belast.

liet is van den Minister van Justitie in de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet te vergen dat hij zijn taak als hoofd der politie zal uitvoeren zonder behoorlijke hulp. Hij behoeft eene goed ingerichte politiestaf. Voor de politie kan men niet meer volstaan met een karig bezet deel eener afdeeling van het Departement welker chef door velerlei andere gewichtige aangelegenheden aan de zorg van de politie wordt onttrokken ; zij moet eene afzonderlijke afdeeling uitmaken , waar alles geconcentreerd en behartigd wordt wat nuttig kan geacht worden voor den dienst der algemeene politie, waar voorlichting kan

4

Sluiten