Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meerderheid der Commissie wenschte echter niet dat het gezag over de politie van liet Openbaar Ministerie tot de arrondissementen zoude worden uitgebreid. Zij meent dat in die richting niet verder behoort te worden voortgegaan, zulks op grond °dat de officieren van justitie zelve niet zonden verlangen met de politie belast te worden, en ook zoo wegens hunne vele ambtsbezigheden , als wegens hunne mindere bekendheid met de practische eisclien der politie en het gemeentelijk personeel — voor de uitoefening van politiegezag minder berekend zouden zijn. Ook acht die meerderheid het niet wenschelijk tusschen de Procureurs-Generaal en de hoofdambtenaren van politie in de arrondissementen een nieuwe schakel in te voegen, waardoor slechts de administratie omslachtiger, het dadelijk handelen bemoeilijkt zou worden. Zij meent alzoo dat onder de Procureurs-Generaal het beleid moet worden gevoerd door politieambtenaren van beroep.

Deze meening werd echter weersproken door een lid , dat van oordeel was dat de gronden , welke er voor pleiten den Minister van Justitie en de Procureurs-Generaal met politiegezag te bekleedeu , evenzeer gelden voor de officieren van justitie. Dat lid acht den officier van justitie o. a. wegens zijne kennis van hetgeen op strafrechtelijk gebied voorvalt, en zijne bekendheid met de plaatselijke toestanden in het arrondissement, den aangewezen man om in het arrondissement de hoofdleiding te voeren. De bedenking dat aan officieren van justitie daartoe de tijd zoude ontbreken, verliest veel van hare waarde wanneer men bedenkt dat de arbeid over 23 arrondissementen zou worden verdeeld ; hoogstens zoude in zeer enkele groote arrondissementen een substituut-officier aan het personeel van het parket behooren te worden toegevoegd. Ook zouden de officieren van justitie alleen de hoofdleiding hebben , en zoude het dagelijksch beleid onder den officier van justitie uitgeoefend worden door bekwame politieambtenaren , die bijv. den naam van directeuren van politie

zouden kunnen dragen. _ _

De bewering dat de officieren van justitie zelve niet op politiegezag zouden gesteld zijn, werd weêrsproken door het / feit dat in de vergadering van de juristenvereeni'gmg van lb! o het opnemen van de officieren van justitie onder het gezag over de politie bij acclamatie werd aangenomen , zonder dat een enkele der aanwezige officieren van justitie zich daartegen heeft verzet.

Dit lid achtte deze vraag van genoegzaam gewicht om zijne meening daaromtrent bij afzonderlijke , bij dit Rapport te voegen Nota aan Uwe Excellentie mede te deelen. _

Een ander lid, hoewel niet genegen den otficier van justitie in het gezag over de Rijkspolitie op te nemen, stelde eenter

Sluiten