Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitengaats bevindende, en van de daartoe behoorende schepelingen, alsmede dat liij, als zoodanig, van Regeeringswege van eene instructie zal worden voorzien.

Marechaussee. Wat teil slotte betreft de hoofdofficieren der marechaussee , die ook thans tot de ambtenaren van de rijkspolitie behooren gerekend te worden , beperkt de Commissie er zich toe de meening uit te spreken dat zij — en trouwens de geheele instelling der marechaussee — als zijnde in hoofdzaak belast met burgerlijken politiedienst, evenals de geheele politie in Nederland, onder het Departement van Justitie behoorde te worden gesteld, en dat het wenschelijk zoude z\jn het korps gaandeweg met de rijksveldwacht te vereenigen.

Voor zoover daartegen vooralsnog te vele bezwaren mochten bestaan (en het vermoeden bestaat dat zulks aan de zijde van het Departement van Oorlog wellicht het geval zal zijn) meent de Commissie dat reeds thans in tweeërlei opzicht in die richting verbetering zoude kunnen worden aangebracht, wanneer aan het gezag over de Rijkspolitie werd toegekend; 1". de vrije beschikking over het personeel, in dier voege dat de plaatsing van de onderdeelen van het korps geheel aan dat gezag werd overgelaten en 2°. invloed op de samenstelling van het wapen op de opneming in en de verwijdering uit dat wapen, van officieren en manschappen.

Sluiten