Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verhouding geregeld zal worden van den burgemeester, aan wien daarbij rijkspolitieverrichtingen worden opgedragen, tot het gezag over de rijkspolitie.

Zoolang die verhouding niet is geregeld zal het gevaar bestaan , dat èn de burgemeester èn het rijkspolitiegezag bij dezelfde beweging optreden en wellicht tegenstrijdige bevelen geven , of dat het algemeen belang niet naar den eisch wordt gediend en personen en goederen onvoldoende worden beschermd.

Inzonderheid zal dit laatste gevaar zich voordoen , waar oproer of ongeregeldheden zich over meer dan één gemeente uitbreiden.

De Commissie acht het wenschelijk dat ondubbelzinnig worde uitgemaakt dat het hooger rijkspolitiegezag in zoodanige gevallen gerechtigd en verplicht is voor het algemeen belang, voor de veiligheid van personen en goederen , voor het voorkomen van misdrijven te waken en , zoo noodig, leiding aan de onderdrukking der beweging te geven.

En zulks te eerder, nu, zooals boven reeds is besproken, de ondervinding geene aanleiding geeft als regel aan te nemen dat de burgemeesters zoozeer tegen de groote moeilijkheden van die taak zijn opgewassen dat zij steeds hoogere leiding zouden kunnen ontberen.

Daarom behoort aan het hooger rijkspolitiegezag de macht te worden toegekend, wanneer bij eene beweging de belangen der algemeene politie zijn betrokken , zich de zaak aan te trekken en, voor zooveel noodig, de hoofdleiding op zich te nemen, en dat gezag moet daartoe verplicht zijn zoodra de beweging zich over meerdere gemeenten uitbreidt. In laatst bedoeld geval toch bestaat voor de verschillende plaatsen hetzelfde gevaar , hetzelfde belang. Wordt in de eene gemeente het kwaad niet gekeerd , in de andere wordt dan vaak de meeste schade geleden.

Men denke hierbij aan sommige streken , waar de wegen in de verschillende gemeenten als het ware een geheel uitmaken, zooals o. a. in de Zaanstreek het geval is. Wordt de volksmenigte niet in toom gehouden in de eene gemeente, dan worden de moeilijkheden voor de overheid in de aangelegen gemeente vaak onoverkomelijk. Ook moet een tegen strijdig optreden van de verschillende burgemeesters worden onmogelijk gemaakt.

Wil zulks ondubbelzinnig geschieden dan moet, naar het oordeel der Commissie, de Gemeentewet op dit punt worden aangevuld en zij sielt daarom voor:

aan art. 186 der Gemeentewet een 3de alinea toe te voegen, luidende als volgt:

de in art. 184 en dit artikel verleende bevoegd-

Sluiten