is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tn de Commissie werd voorts de wensch uitgesproken , dat ook iii de vervanging van den burgemeester als gezag over de gemeentelijke politie op soortgelijke wijze zoude worden v.oorzien.

Het ligt echter niet op liaren weg daaromtrent een voorstel te doen.

Resumeerende stelt de Commissie de volgende wijzigingen voor in art. 184 volgg. der Gemeentewet, waardoor die zullen luiden :

Art. 184. „Ingeval oproerige beweging, zamenscholing of andere stoornis der openbare orde is ontstaan of dreigt te ontstaan, is de burgemeester bevoegd de hulp der schutterij en van het in de gemeente aanwezige of naastbij zijnde krijgsvolk te vorderen.

Hij geeft daarvan terstond kennis aan Onzen Commissaris in de provincie en aan het door ons aangewezen gezag der algemeene politie.''

Art. 185. De bevelhebbers van de schutterij en het krijgsvolk voldoen terstond aan de vordering van den burgemeester en stellen zooveel mogelijk het gevraagd aantal manschappen van het verlangde wapen te zijner beschikking.

De vordering wordt door hem zooveel mogelijk schriftelijk gedaan.

Art. 186 , 3de , 4de en 5de lid.

„De in artikel 184 en dit artikel ver melde bevoegdheden worden voor zooveel het belang der algemeene of rijkspolitie bij de toepassing dezer artikelen betrokken is, door den burgemeester uitgeoefend ouder hoofdleiding van het in art. 1"4 vermeld gezag der'algemeene politie, zoodra dit gezag zich de zaak heeft aangetrokken.

Bedoeld gezag is daartoe verplicht, wanneer de oproerige beweging, zamenscholing of andere stoornis der openbare orde zich over meerdere gemeenten uitstrekken.

Wanneer de burgemeester in het geval van artikel 184 en dit artikel door ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis verhinderd is te handelen, w o r d t h ij, met a f w ij k i n g van art. 77 , vervangen door den commissaris van politie of door den hoofdcommissaris van politie, waar deze is, en word tin plaatsen waar zoo danige