is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambtenaren niet zijn, in de vervanging voorzien door gemeld gezag der algemeene politie. Art. 187 4delid. ,

„Ingeval zoodanige toestand zich uitbreidt over meerdere gemeenten, kunnen de algemeene voorschriften, in dit artikel bedoeld, door Onzen Commissaris worden uitgevaardigd.

In het besluit van 1851 zouden voorts behooren te worden opgenomen , de beide volgende bepalingen:

1". ,11 et gezag der algemeeene politie, bedoeld in a r11. 184 en 186 der Gemeentewet, wordt uitgeoefend door den procureur-generaal bij het g e r e g t s h o f."

2'. „Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den burgemeester wordt h ij als ambtenaar van de rijkspolitie vervangen door den commissaris van politie of door den hoofdcommissaris van politie, waar deze is, en wordt in plaatsen waar geene zoodanige ambtenaren zijn, in de vervanging voorzien door den proeureur-gencraal bij het geregtsliof.'