Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezag over de rijksveldwacht behoort te worden gegeven dan sedert 1893 het geval is.

De Commissie wenscht nog enkele punten de rijksveldwacht rakende te behandelen:

1°. Be sterkte. De rijksveldwacht is zeer ongelijk en weinig systematisch over bet rijk verdeeld. Zulks is het gevolg daarvan dat de plaatsing der rijksveldwachters, aanvankelijk geschoeid op de leest der rechterlijke indeeling, veelal medegaat met de gebleken behoefte, welke behoefte wederom veelal afhankelijk is van de meerdere of mindere zorg of kosten , welke de gemeenten aan de gemeentepolitie wijden.

Dat de rijksveldwacht alzoo voor een groot deel ten goede komt aan die gemeenten, welke in hare verplichtingen jegens de politie te kort schieten , is voorzeker uit een oogpunt van billijkheid eene schaduwzijde; het is een gevolg van het tweeslachtig systeem van eene gemeentepolitie , nevens eene rijkspolitie.

Ten bewijze van de ongelijkmatigheid waarmede de lasten ten dienste der rijkspolitie over »de verschillende gemeenten zijn verdeeld , werden door een lid o. a. onderstaande cijfers medegedeeld, houdende de uitgaven, welke de gemeenten in twaalf arrondissementen zich' uitsluitend ten behoeve van het Rijk moeten getroosten , welke cijfers zijn ontleend aan eene nota van dat lid, in de vergadeiing overgelegd en behelzende verschillende statistieke gegevens:

Arrondissement 's Ilertor/cnbosch f 800

„ Arnhem 75

„ Ziitphen 750

„ Zwolle 1000

„ Almelo 2 000 *

, 's Gravenliage 7 025

„ Rotterdam 42 800

„ Amsterdam 52 510

, Haarlem 6 400

Utrecht 1540

, Leeuwarden 250

Sluiten