is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der Commissie door den Minister van justitie benoemd om advies uit te brengen nopens de maatregelen welke tot verbetering van de politie kunnen strekken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. De rijksveldwacliters-jaclitopzieners. De Commissie meent dat van de rijksveldwachters-jachtopzieners meer nut voor de openbare veiligheid kan worden getrokken, dan thans geschiedt.

Daar zij bij eerste plaatsing reeds eene zelfstandige standplaats bekomen , in den regel tamelijk verwijderd van den brigadecommandant, missen zij vaak voldoende opleiding voor den algemeenen politiedienst en zijn zij voor dien dienst minder waard dan de gekleede rijksveldwachters, terwijl zij toch voor dien dienst betrekkelijk veel tijd kunnen overhouden.

Ook is de ambitie bij hen dikwijls minder dan bij de orerige rijksveldwachters omdat hunne kans op bevordering gering is.

Daartegenover staat dat gekleede rijksveldwachters op vele plaatsen even goed en zelfs beter tegen jacht- en visscheru'overtredingen waken dan de jachtopzieners.

Het denkbeeld werd daarom geuit do jachtopzieners te doen vervangen door gekleede rijksveldwachters, die toch bijna zonder uitzondering van burgerkleeding voorzien zijn en daarvan voor de surveillance tegen de overtredingen der jachtwet kunnen gebruik maken.

De Commissie meent echter, dat tot die gelieele afschaffing, vooralsnog niet behoort te worden overgegaan, zulks met het oog op de belangen van de jacht en de visscherij, in verband met de grootere vrjjheid van beweging, die de jachtopzieners genieten. Zij stelt voor de instelling van de rijksveldwachters-jachtopzieners te herzien met dien verstande dat hun uniform kleed in g worde verstrekt, om die zoo noodig te gebruiken, en dat beter in hunne opleiding tot politiebeambten worde voorzien.

Eindelijk meent de Commissie dat aan de opleiding der rijksveldwachters in li et algemeen meer zorg behoort te worden besteed en dat de gelegenheid moet worden geopend hen bij aanstelling aan een proeftijd te onderwerpen.

§ 2. Verbetering van het lagere personeel der gemeen le-polilie.

Omtrent dit lagere personeel meent de Commissie dat er veel te verbeteren valt.

Een harer leden heeft opgaven gevraagd van de commissarissen van politie of van de burgemeesters in plaatsen waar geen commissaris is en uit die opgaven over de verschillende rechterlijke arrondissementen des lands een statistiek samengesteld, voor ieder afzonderlijk aanwijzende het percentage van gemeente-