Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar de meening der Commissie geeft deze staat in ieder geval een bedenkelijk licht omtrent den toestand van het gemeentelijk politiepersoneel. in aanmerking nog genomen dat de hoofden van de gemeentepolitie eer reden zouden hebben dien toestand beter voor te stellen dan die is, dan ongunstiger.

Als middelen tot verbe'ering v«n dezen toestand heeft de Commissie een zestal punten overwogen, welke hier achtereenvolgens worden behandeld :

1°. Vaststelling van een minimum traktement.

Hoewel opgemerkt dient te worden dat hiertoe eene wijziging van de Gemeentewet uoodig zal zijn, daar het budgetrecht der gemeente daarbij is betrokken , is de Commissie toch eenstemmig van meening dat in 't algemeen de wenschelijkheid van zoodanige vaststelling behoort te worden aangenomen.

Een gelijk traktement voor de verschillende plaatsen van het land — ofschoon verkeerd schijnende — heeft, naar de meening der Commissie, echter voor de rjjksveldwacht tot geen overwegende bezwaren aanleiding gegeven, zij het ook dat in sommige zeer groote gemeenten eene toelage voor de kostbare levenswijze wordt verstrekt.

■ 2". Vaststelling van een leeftijd, waarop, aan de beambten der gemeentepolitie ontslag moet worden verleend.

Algemeen is de Commissie van meening dat ook de vraag naar de wenschelijkheid van dit punt bevestigend moet beantwoord worden.

3°. Verbod van de combinatie van de betrekking van gemeentepolitie-beambte met eenige andere betrekking of beroep.

De ervaring leert dat vooral ten platte lande en in kleinere stedelijke gemeenten personen, die zonder nevenbetrekkingen enz. goede politiebeambten zouden geweest zijn , door die combinatie hun eigenlijk ambt grootendeels verwaarloozen , hoewel dit hun geheele toewijding zoude behoeven. Immers hier moet iemand worden ontzien, omdat men door diens invloed kans zoude kunnen beloopen eene soms winstgevende nevenbetrekking of emolumenten te verliezen , daar moet men aan bijbaantjes tijd offeren op oogenblikken dat men als politiebeambte nuttig werkzaam zoude kunnen zijn , en dit heeft in vele gevallen tengevolge , dat de beambte langzamerhand alleen zijn oog gericht houdt op de emolumenten , de bijzaak, en de belangen van den politiedienst , de hoofdzaak, geheel uit het oog verliest.

Sluiten