Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meringen en moeilijkheden, uit het tweeslachtig stelsel der Gemeentewet voortvloeiende, en hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen dat alleen van de instelling van eene algemeene Staatspolitie wezenlijke verbetering kan worden verwacht.

In het bijzonder is dit — naar het oordeel der Commissie — het geval ten aanzien van de groote steden, waar eensdeels de uitgebreidheid van het verkeer het Staatsbelang het meest op den voorgrond doet treden, en anderdeels het gevaar voor de inmenging van plaatselijke organen in de zaken der politie en voor het uitoefenen van een verkeerden invloed op het personeel dikwijls groot is en in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, nu in de gemeenteraden en de dagelijksehe besturen meer en meer de uiterste partijen worden opgenomen , hoe langer hoe grooter dreigt te worden.

De Commissie meent er dan ook op te moeten wijzen dat in de groote bnitenlandsche steden o. a. te Berlijn, JVeenen en Keulen, reeds eene Staatspolitie is ingevoerd.

Sluiten