Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Verbetering van .het toezicht op vreemdelingen.

In de derde plaats wenscht Uwe Excellentie bijzonder advies te ontvangen nopens de vraag:

Welke maatregelen moeten genomen worden tot verbetering van het toezicht op vreemdelingen hier telande?

Bij de beantwoording dezer vraag kan op den voorgrond worden gesteld dat een goed toezicht op en het nemen van geschikte maatregelen ten aanzien van vreemdelingen, veronderstellen: bekendheid met de vreemdelingen, met hun aord , himne antecedenten , hunne meerdere of mindere gevaarlijkheid.

Eerst wanneer de politie die bekendheid bezit, kan toezicht worden uitgeoefend, kan gesurveilleerd en, voor zooveel noodig , gefileerd worden , kunnen maatregelen genomen worden tot uitleiding of uitzetting uit het Kijk.

Daar die bekendheid in Nederland nog veel te wenschen overlaat, rijst de vraag hoe daarin verbetering te brengen ?

De Commissie meent te mogen wijzen op de volgende middelen van verbetering.

1°. De grondslag van een doeltreffend politietoezicht, ook dat op vreemdelingen, wordt gevonden in eene goede plaatselijke politie, in niet te groote kringen verdeeld, ieder met een ontwik k eld hooger ambtenaar aan het hoofd, volkomen bekend met het onder z ij ne leiding staand gebied, met de bevolking van en den loop der bevolking in dat gebied. Er moet alzoo gestreefd worden naar verbetering der lokale politie in die richting, met name in de grootere steden.

De Commissie herinnert hierbij aan het op bladz. 57 van het Rapport behandelde ten aanzien van het aantal commissarissen van politie. Zij kan daarbij mededeelen dat te Amsterdam en Rotterdam in den laatsten tijd goede resultaten verkregen zijn met het posten- en bloksysteem, dat ook in Berlijn in gebruik is.

Sluiten