is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrede en genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook u, beste Voogd en Voogdes van het Tehuis, mijn hartelijken dank. Gij zijt mij dikwerf onmisbaar geweest. Als koster hebt ge een heerlijk werk, Mulder, en als voogd een moeilijk. Doe nog lang deze tweevoudige arbeid, ziende op God, en geve de Heer u de genade heen te mogen gaan in vrede.

U zeegne God, die daar werkt op de Elisabethschool en Zondagschool. Hij verlichte uw arbeid en Hij drijve u naar Zijn troon, opdat ge waarlijk den kinderen tot zegen moogt zijn.

Geachte Burgemeester! mijn dank voor uw hulp en vriendelijkheid. Moge des Heeren geest u verlichten om te doen wat uw hand goeds vindt te doen. Met de leden van den gemeenteraad worde u genade verleend om Zijn Naam te verheerlijken en de komst van Zijn koninkrijk te bevorderen.

Ik ben blij, waarde Heer Haak, dat ik u zie! Gij zijt om persoonlijke redenen langen tijd uit het Godshuis gebleven. Dat ge nu toch komt, waardeer ik. De Heer zegene u en leere u verstaan dat andere overtuiging dan de uwe waarlijk gewetensovertuiging kan zijn. De vrijheid van gedachten, die in het koninkrijk der Nederlanden bestaat, bestaat eveneens in het koninkrijk Gods. Worde uw werk op uw school zeer gezegend, dat wensch ik u van harte toe.

Medebroeders in den dienst des Heeren, hier aanwezig, ik dank u voor de vriendschap mij bewezen, zoo dikwijls ik u ontmoeten mocht! Zegene u onze trouwe Heiland en vinde uw arbeid een toebereiden bodem in menig hart.

Collega Rouwenhorst ! geve de Heer u als consulent dezer gemeente, Zijn genade om veel voor deze gemeente te