Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God de Heere ook den wensch van het hart had gegeven, om de kudde te leiden, die Hij aan arme zondaren hier op deze wereld toevertrouwt.

Daar ging ik heen, in het jaar '53 in een kouden nacht en een kouden dag, naar Zeeland, naar Vlissingen en kwam daar onder zeer onaangename omstandigheden, maar God heeft spoedig ruimte gegeven als we daar een kind van God mochten ontmoeten die ons sprak over den weg des heils.

En daar heb ik het werk aangevangen, met een klein getal; slechts zes-en-dertig zielen was die gemeente sterk. En nadat ik er vier jaar en acht maanden had mogen arbeiden, was het geklommen tot ruim vijfhonderd zielen.

En de Heere heeft mijne prediking daar in Vlissingen dienstbaar willen maken om parelen te hechten aan de middelaarskroon van Christus, die schitteren zullen omdat ze gekocht zijn met het bloed des Lams. En nadat ik daar acht maal beroepen was, nam ik het beroep aan naar Dinteloord.

De kudde was daar klein, maar ik wist, dat het arbeidsveld er uitgebreid was. Er had een dienaar van Christus gestaan, die er veertig jaar de zuivere waarheid had verkondigd en zijne prediking was diep ingedrongen in het hart van de gemeente te Dinteloord.

En ook daar mocht ik in de hand Gods werkzaam zijn om de gemeente van Christus uit te breiden. Ook daar heeft de Heere onze prediking willen zegenen gedurende zes jaar en twee maanden, na tienmaal beroepen te zijn. En toen kwam het beroep uit Leiden.

Hier in onze dierbare stad Leiden vond ik er in die dagen velen, die den Christus Gods miskenden. Gij weet het, er stonden er hier een negental. Maar wat God in den weg Zijner Voorzienigheid in Leiden werkte, dat wenschen wij niet te vergeten: want de leugen is verdreven en het heerlijk Evangelie der waarheid is op den kansel hersteld.

Wanneer we dus terugdenken aan al het goede, dat de Heere heeft gegeven, dan zegt gij, gemeente en gij allen, die mij heden kwaamt hooren, wij hebben rijke stof om den naam van God te danken, die mij zoo tal van jaren, bijna acht-en-dertig jaar hier arbeiden deed; en dat mogen wij niet

Sluiten