is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijft in Hem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitten en staan, zoo ontmoeten we straks elkander voor den rechterstoel van Christus en o, wat ontzaglijk, nietwaar, als ook het oordeel door Hem uitgesproken door mij moest worden beaamd; heden dan, terwijl gij de stem des Heeren hoort, nu het nog niet te laat is, en de deur nog niet op het nachtslot is, o dat gij nog mocht zeggen: Gij Zone Davids, ontferm U mijner; om in Hem te schuilen.

Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

En voorzoover gij in Christus zijt, dan wensch ik dat God u geve te wassen als geplant in het huis des Heeren; dat gij moogt toenemen in kennis door de genade van den Heere Jezus Christus en dat gij sierlijke leden moogt blijven van de gemeente.

En tot mijne blijdschap heb ik er hier die uit andere steden tot ons kwamen en waarvoor de Heere ons heeft willen gebruiken om ze tot Christus te brengen.

Ze wilden nog zoo gaarne mijn laatste afscheidswoord hooren.

Dat ook alle kinderen Gods in Zijne gemeenschap mogen leven om de deugden des Heeren te verkondigen.

Ik heb u alles en in elk opzicht gepredikt.

Ik heb u door Gods genade tot voorbeeld mogen zijn.

Nooit heb ik een voet in de wereld gezet en daarmee ben ik nooit meegegaan, eere den driemaal heiligen God.

Ik heb zoo menigmaal de knie gebogen; laat mij met eere ten grave dalen.

Laat het ook bij u zoo zijn; laat het gebed opklimmen tot den troon der genade, Hij is een God die wonderen doet, die de begeerte geeft van het hart. Zoekt dan Zijn aangezicht in het verborgene om den Heere te vragen dat Hij u een herder en leeraar geve.

Met de voorgangers der zustergemeenten, broeders D.D. Rudolph en Kouwenhoven hebben we steeds oprecht mogen verkeeren, we hebben elkander menigmaal aangenaam mogen ontmoeten. De Heere stelle u tot een rijken zegen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van Zijne gemeente.

Want het is toch immer goed, dat broeders van hetzelfde huis samenwonen.