Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uwe personen mogen gezalfd zijn door de zalving des Heiligen Geestes.

Het zal ons tot blijdschap zijn, als gij tot rijken zegen gesteld moogt worden.

Tot onze smart kon onze oude broeder Ds. Donner niet tegenwoordig zijn, met wien we zoovele jaren in liefde en vriendschap mochten verkeeren. God zegene hem en de zijnen.

Broeder De Wolff, wij hebben ook tot u nog een kort woord van afscheid.

Wij hebben elkander leeren kennen in de drie achtereenvolgende jaren met de bidstonden. Wij kunnen het niet ontkennen, ook daar was de Heere met ons. Hij wil u bij het klimmen uwer jaren sterken en de zegen van den God Jakobs dale op u en de uwen neer.

Al den Leidenaars dank voor de achting en liefde waarmee ge ons 38 jaar hebt omringd.

Voor een 15-tal beroepen hebben we bedankt. We dachten er ernstig over, maar God heeft het hart overgebogen.

Vandaar dat er altijd eene hartelijke sympathie is gebleven. Wij hebben het hier altijd aangenaam gehad.

De rijke zegen Gods dale op u neder. Waar gij uwe liefde getoond hebt, vooral in dagen van lijden en smart. Waar ge ons menigwerf hebt verkwikt.

Maar daar we in alles den zegen des Heeren noodig hebben, bidden wij Hem dat Hij onze zegenwenschen in vervulling doe treden:

O, almachtige God, Gij hebt ons door Ijwe goddelijke barmhartigheid ondersteund, wil het gesproken woord voor de broeders Kerkeraad en de gansche gemeente tot een blijvenden zegen doen zijn.

Doe Gij de zegenwenschen, die wij over hen hebben uitgesproken, in vervulling treden. O. laat al Uw volk in U blijven.

Vergeef de zonden die ons hebben aangekleefd van onze eerste prediking tot op het oogenblik van heden.

Schenk ons verzoening in het bloed Uws Zoons; gena

Sluiten