Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de Heere zeide tot mij: »Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak." Deur. 3 : 261>.

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus!

De onwaardij en armoede der wereld bestaat in deze drie: leugen, teleurstelling, wanhoop.

Zij leeft uit het beginsel van den leugen. In dat teeken treedt zij op. Immers haar wijsheid en levensmoraal is, om zonder en tegen God het leven te vinden. Haar leugenevangelie is: dat in de emancipatie, in het zich ontslaan van God-Almachtig de vrijmaking ligt der menschheid, en de verheffing tot geluk. Ze loochent de waarheid, dat alleen in God een fontein is van alle goed.

Vandaar moet haar pogen telkenmale geslagen worden met teleurstelling. Alleen wie God heeft, is rijk. De miskenning daarvan eindigt altijd in bittere onvoldaanheid. Want het naar God geschapen hart kan met niet minder dan met God zelf verzadiging ontvangen van vreugd.

In die teleurstelling nu mist de wereld een steun- en rustpunt, daar zij in haar beginsel God heeft prijsgegeven.

Deswege wordt haar teleurstelling gekroond in wanhoop. Want wie in de teleurstelling over en met zichzelf geen hulp weet buiten zichzelf in God, hij mist de vertroosting in de smart. Het hoogste meende hij te bezitten en te vinden in zichzelf, waar zal hij dan zich henen wenden wanneer hij diep teleurgesteld uitkomt? Wanhoop, ziedaar het eenige dat hem wacht. Wanhoop is het evangelie der wereld.

De 19de eeuw, welke nog niet zoovele maanden achter ons ligt, was daar een ernstige bewijsvoering van.

Zij was aangevangen met de hooge aanmatiging, van in den weg der verlichting, der emancipatie van God, der rechten van den mensch, aan volken en personen vrede te geven, vrede voor hoofd en voor hart. Haar wetenschap en kunst,

Sluiten