Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekenisvol moet in Mozes zelf worden geleerd als in een levende illustratie, dat Mozes, dat is de wet, u niet binnen kan leiden. Tot aan de boorden der Jordaan, tot aan het verlangen en het heimwee naar Kanaan kan de wet ons brengen.

Maar u binnen Kanaan brengen; over de Jordaan en door de vlakte, dat kan alleen de meerdere Jozua, Jezus. Gelijk het aardsche Kanaan voorbeeld is van het hemelsche, zoo ook de manier, waarop het wordt in bezit genomen. Naar de wet van het Koninkrijk der hemelen moet Mozes vallen; vallen vóór de Jordaan; opdat ge 't leeren zult, niet door Mozes te willen ingaan, maar van Mozes tot Christus te vluchten. O, diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennisse Gods: is het niet alleszins een wijs God die hier zegt: „Spreek Mij niet meer van deze zaak?"

Mozessen in ons midden, leert verstaan, dat de verborgen, doch altijd wijze Raad des Heeren wel eens kan eischen de afwijzing uwer wenschen. Het lagere moet aan het hoogere ondergeschikt zijn. Maar van dat hoogere is God de auteur; en daarin ligt uw waarborg!

Na dezen zult ge het verstaan, zeide de Zaligmaker tot zijne jongeren. Misschien eerst in de zalige eeuwigheid, maar zeker en gewis zal over uw donkeren weg eens het licht schijnen, en uw ziel zal zeggen: Heere, wat waart Ge in Uwe oordeelen onnaspeurlijk, hoe diep waren Uwe gedachten, en ook hoe groot Uw goedgunstigheid dat Ge mijne wenschen ondergeschikt hebt verklaard aan Uwen raad.

Ja rechtvaardig, maar ook wijs is God in al Zijne wegen.

Daaronder te komen; dat geloof in Gods voorzienigheid, het is de staf waarop ge steunen kunt, het doet u verzoend zijn met Gods weg. Het geeft een wondere gerustheid aan het geschokt gemoed.

Dan nog één vraag ter beantwoording voorgelegd. Deze: maar is dat dan toch niet hard ondertusschen voor dien Mozes zelf; hard in dezen stond? Is Gods wijsheid met Zijne goedertierenheid in overeenstemming ? Het antwoord ligt in ons derde woord: God spreekt hier ook als een genadig Vader.

Want wat de Heere met Mozes hier doet: het is de laatste, de allerlaatste hand gelegd aan Mozes, ter bekwaming voor zijn hoogere hemelsche roeping. Het is het slijpen van den diamant, maar waardoor deze te schooner zal schitteren in Christus' middelaarskroon.

Voor Mozes' roeping en taak op aarde had hij voorberei-

Sluiten