Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu dan, Godvruchte schaar, houd moed! Wees niet ongeloovig, en ook niet kleingeloovig, maar bewandel uw weg dicht achter Jezus aan. Dan verrijzen zeker de Pisga's, waar 't heimwee van het zoet verlangen ontbrandt, naar het Vaderhuis. Dan komt ook eenmaal Nebo, waar uw brekend oog reeds van verre zal zien de raadselen onthuld, de sluiers weggeslagen, Gods Raad tot heerlijkheid ontvouwd. Zeggen kunt ge het dan misschien niet meer tot ons, maar uw ziel zal voor haar God gaan juichen, van die ure af, onafgebroken, nimmermeer verduisterd of schijnbaar teleurgesteld : „Ja waarlijk, Heere, wat was het goed in Uw hand te zijn gevallen, hoe wijs is Uw leiding geweest; nu versta ik het."

Op den berg Sion met het Lam, zal uw tong Gods lof vermelden, ook daarvoor, ja gewis ook daarvoor, dat op aarde de Heere heeft gezegd: „Spreek Mij niet meer van deze zaak." — Zoo men u er daar dan nog aan zou willen herinneren, ge zoudt zelf uitroepen: Houdt op, het is genoeg; God heeft het wèl gemaakt, Zijn naam de lof, dat Hij het niet heeft gedaan, gelijk ik in onwetendheid wenschte.

Zoo zegge dan ons hart:

Lieve Vader! Leer mij zwijgen,

Alles wat Gij spreekt is goed,

Doe m' ootmoedig 't hoofd maar neigen Onder wat Uw hand mij doet.

Moedig, rijk in 't vast gelooven,

Dat in vreugd of ongeval,

Gij mij leidt naar Kanln Boven,

Waar 'k Uw wegen loven zal.

Amen.

Sluiten