is toegevoegd aan uw favorieten.

Eene herinnering, eene vermaning en een verzoek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als wij nu vanéén gaan Gel.!, terwijl wij toch het hoogst belang blijven stellen in uw geestelijk welvaren, kunnen wij niet beter doen dan op deze apostolische vermaning den nadruk leggen : „houdt sterk aan in het gebed, wakende in hetzelve met dankzegging'.

Als gij bidt, zijt gij veilig.

Want als gij bidt, zijt gij niet ver van den Heer.

En Hij is niet verre van een iegelijk, die Hein aanroept.

Blijft bij den Heer want Hij wil bij u blijven.

Blijft bij den Heer — en laat er dan komen wat wil, gij zijt veilig onder Zijne hoede.

III.

Als Paulus de Colossensen vermaant te waken in het gebed, voegt hij er aan toe: „bid meteen ook voor ons".

Paulus staat in het geloof van de gemeenschap der heiligen.

Hij denkt aan de Gemeente van Colosse, en aan de gevaren die haar bedreigen laten zij ook denken aan hem en aan zijne banden.

Het woord van Paulus is zoo uit mijn hart gegrepen! Als ik weten mag, dat het uw ernstig voornemen is, sterk aan te houden in het gebed en in hetzelve te waken met dankzegging met dankzegging ook voor al het goede dat God ons met elkander heelt gegeven — dan kan ik zoo gerust u overlaten aan de trouwe zorg van den 1 leer der Gemeente, wetende de Heer is uw Bewaarder, Uw Bewaarder zal niet sluimeren. Hij zal u bewaren voor alle kwaad, uwe ziel zal Hij bewaren!

Als de gemeenschap tusschen u en Hem maar onderhouden blijft.

Maar bidL meteen ook voor ons.

Dan blijft die geestelijke banJ tusschen ons bestaan ook al zijn wij uiterlijk van elkaar gescheiden.

Dan blijven wij des te gemakkelijker met u meeleven, hetgeen wij zoo gaarne zullen blijven doen.

Biddende meteen ook voor ons.

Paulus hechtte groote waarde aan de voorbidding.

Hem zelf was het een oorzaak van gedurig gebed dat